//

contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Η αντιγραφή απαγορεύεται

anoteros-eautos


ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ,
ΕΙΝΑΙ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:
«ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ»


Ένα άρθρο για λίγους…
«Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί.[Ματθ. 19:12]»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Υπάρχει ένα κείμενο στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που με προβληματίζει και αναφέρεται “περί γάμου και διαζυγίου”. Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ώστε να με βοηθήσετε να το κατανοήσω.

Το κείμενο είναι το ακόλουθο και προσπαθώ να καταλάβω το νόημά του:

Ματθαίος: Κεφ. 19

  1. Και ήλθον προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν⋅ Συγχωρείται εις τον άνθρωπον να χωρισθεί την γυναίκα αυτού διά πάσαν αιτίαν;
  2. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς⋅ Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ’ αρχής άρρεν και θήλυ έπλασεν αυτούς;
  3. Και είπεν, ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκολληθεί εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν.
  1. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει.
  2. Λέγουσι προς αυτόν⋅ Διά τι λοιπόν ο Μωϋσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωρισθεί αυτήν;
  3. Λέγει προς αυτούς⋅ Διότι ο Μωϋσής διά την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζησθε τας γυναίκας σας⋅ απ’ αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω.
  4. Σας λέγω δε ότι όστις χωρισθεί την γυναίκα αυτού εκτός διά πορνείαν και νυμφευθεί άλλην, γίνεται μοιχός⋅ και όστις νυμφευθεί γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.
  5. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού⋅ Εάν ούτως έχει η υποχρέωσις του ανδρός προς την γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευθεί.
  6. Ο δε είπε προς αυτούς⋅ Δεν δύνανται πάντες να δεχθώσι τον λόγον τούτον, αλλ’ εις όσους είναι δεδομένον.
  7. Διότι είναι ευνούχοι, οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνουχίσθησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά την βασιλείαν των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Άλλα εννοούσε ο Χριστός όταν απευθυνόταν στους Φαρισαίους (οι οποίοι μάλιστα τον περιπαίζανε) έως και την §9 και άλλα όταν απευθυνόταν (στη συνέχεια) στους μαθητές του από §10 έως §12.

Υπήρχε πιθανότητα να πει απόρρητες αλήθειες στους Φαρισαίους ή να κατηγορήσει τον Μωϋσή τους????

Οι Φαρισαίοι, έπρεπε να ακούσουν αυτά που θα περίμεναν να ακούσουν από τον Χριστό, επειδή δεν ήταν ακόμη η ώρα να τους εξαγριώσει.

 

Διαφορετικά λοιπόν ηχούσε στα αυτιά των Φαρισαίων το: «Ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτω», και διαφορετικά ηχούσε στα αυτιά των μαθητών.

 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονταν την Πνευματική επανένωση ―μέσω του Ιερού Γάμου― του ΕΝΟΣ ανθρώπου με το πνευματικό του κομμάτι, που ευλόγησε ο Θεός/Πατέρας («…Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ [Ματθ.19:6]»)… κυριολεκτεί… και οι Φαρισαίοι, αντιλαμβάνονταν την ανθρώπινη ένωση που ευλόγησε ο Γιαχβέ τους.

 

Σ’ αυτό το σημείο παρεμβάλλω ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Θωμά που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας πως η ένωση είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, και αφορά τον Ιερό Γάμο των δύο διαχωρισμένων Πνευματικών τμημάτων του ΙΔΙΟΥ ανθρώπου: του ενσαρκωμένου στην ύλη Θεϊκού Σπινθήρα/Αδάμ/Οδυσσέα, με την Εγώ Ειμί Παρουσία/Ανώτερο Εαυτό/Εύα/Πηνελόπη, που ενδημεί στις υψηλότερες πνευματικές διαστάσεις.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΘΩΜΑ, Μετάφραση: Jean-Yves Leloup

«§22. Όταν θα γίνετε από δύο Ένα. Και εξομοιώσετε το μέσα με το έξω, το έξω με το μέσα, το ψηλό με το χαμηλό, όταν θα κάνετε το αρσενικό και το θηλυκό μια ενότητα, ώστε το αρσενικό να μην είναι άνδρας και το θηλυκό να μην είναι γυναίκα, όταν θα έχετε μάτια μέσα στα δικά σας μάτια, ένα χέρι μέσα στο δικό σας χέρι, και ένα πόδι μέσα στο δικό σας πόδι, μια εικόνα μέσα στην εικόνα σας, τότε θα εισέλθετε στο Βασίλειο!»

 

Αυτή η ένωση που περιγράφει το παραπάνω εδάφιο, είναι ο Ιερός Πνευματικός Γάμος.

 

Επανέρχομαι στο κείμενο του Ματθαίου που αναλύουμε:

 

Στην παράγραφο 11 και 12, ο Χριστός απευθύνεται πλέον στους μαθητές του, και τους μιλάει καλυμμένα για την Ιερή Πνευματική ένωση…

 

Τότε οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ δεν μοιχεύουν ως προς το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ τους τμήμα (την Εγώ Ειμί παρουσία, την Εύα ή την Πηνελόπη τους) διατηρώντας ερωτικούς δεσμούς με άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό θεωρείται πως ευνούχισαν τους εαυτούς τους για την Βασιλεία των Ουρανών…

 

ΑΠΕΧΟΥΝ δηλαδή ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ανθρώπινο ΣΕΞ.

 

Για επιβεβαίωση αυτού…

ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΩΑΝΝΗ: Κείμενα του Nag Hammadi, Μεταφρ. από τα Κοπτικα: Stevan Davies

«Ρώτησα τον Σωτήρα: Κύριε, το φίδι δεν ήταν αυτό που δίδαξε στον Αδάμ να τρώει από το δένδρο της Γνώσης του καλού και του κακού;

Ο Κύριος χαμογέλασε και είπε: Το φίδι τους δίδαξε να τρώνε, προκειμένου να παραχθεί η διαφθορά από την επιθυμία της αναπαραγωγής. Αυτό, θα καθιστούσε τον Αδάμ χρήσιμο στο φίδι.

Από τότε μέχρι τώρα, η σεξουαλική συνεύρεση παρέμεινε χάρη στον αρχιάρχοντα (=τον έκπτωτο δημιουργό αυτού του κόσμου), ο οποίος έβαλε την επιθυμία για αναπαραγωγή μέσα στη γυναίκα που συνοδεύει τον Αδάμ.

Μέσω της συνουσίας ο άρχοντας προκάλεσε νέα ανθρώπινα σώματα να παραχθούν και φύσηξε το τεχνητό του πνεύμα μέσα σε κάθε ένα από αυτά».

 

Με κάθε ερωτικό σύντροφο, ο πνευματικά ενοποιημένος άνθρωπος, μοιχεύει ως προς το Πνευματικό του κομμάτι. Δηλαδή το ΑΠΑΤΑ.

Ouranios-Anthropos

Ματθαίος Κεφ. 19

«§11. Ο δε είπε προς αυτούς⋅ Δεν δύνανται πάντες να δεχθώσι τον λόγον τούτον, αλλ’ εις όσους είναι δεδομένον.

12. Διότι είναι ευνούχοι, οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνουχίσθησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά την βασιλείαν των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθή τούτο, ας δεχθή.»

 

Δηλαδή: Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από την κοιλιά της μητέρας τους. Είναι και ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους και είναι και ευνούχοι που ευνούχισαν τους εαυτούς τους για την Βασιλεία των Ουρανών. ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΕΙ ΑΣ ΤΟ ΔΕΧΘΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες, αναλύσεις και αποδείξεις, στο βιβλίο:
«ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ»

antexeistinalitheia.gr

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube