contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3

Enuma Elis_familytree

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

                        Πινακίδα III

1

Ο Ανσάρ άνοιξε το στόμα του

Anšar opened his mouth
2 Και απευθύνθηκε στον Κάκα, το βεζύρη του, And addressed Kaka, his vizier,
3 “Ω Βεζύρη Κάκα, που ικανοποιείς τις επιθυμίες μου, “Vizier Kaka, who gratifies my pleasure,
4 Θα σε στείλω στον Λαχμού και τη Λαχαμού. I will send you to Laḫmu and Laḫamu.
5 Είσαι ικανός στο [να κάνεις] ερωτήσεις, πολυμαθής στην αγόρευση. You are skilled in making inquiry, learned in address.
6 Κάνε ώστε οι θεοί, οι πατέρες μου, να έρθουν ενώπιόν μου. Have the gods, my fathers, brought to my presence.
7 Κάνε να έρθουν όλοι οι θεοί, Let all the gods be brought,
8 Να καθήσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν. Let them confer as they sit at table.
9 Να φάνε σιτάρι, να πιούνε μπύρα, Let them eat grain, let them drink ale,
10 Να διακηρύξουν το πεπρωμένο για τον Μαρντούκ τον εκδικητή τους. Let them decree the destiny for Marduk their avenger.
11 Πήγαινε, φύγε, Κάκα, στάσου ενώπιόν τους, Go, be gone, Kaka, stand before them,
12 Και επανάλαβέ τους όλα όσα σου πω: And repeat to them all that I tell you:
13 “Ο Ανσάρ, ο υιός σας, με έστειλε, “Anšar, your son, has sent me,
14 Για να σας εξηγήσω τα σχέδιά του. And I am to explain his plans.
Επανάληψη στίχων IΙ, 11-48
15 “Μ’αυτό τον τρόπο η Τιαμάτ η μητέρα μας έχει συλλάβει ένα μίσος για εμάς “Thus, Tia-mat our mother has conceived a hatred for us,
16 Έχει φτιάξει μια στρατιά με το άγριο μένος της. She has established a host in her savage fury.
17 Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή All the gods have turned to her,
18 Ακόμα και εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της Even those you (pl.) begat also take her side
19 Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ, They . . . . . and took the side of Tia-mat,
20 Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα Fiercely plotting, unresting by night and day,
21 Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις, Lusting for battle, raging, storming,
22 Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση. They set up a host to bring about conflict.
23 Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα, Mother Ḫubur, who forms everything,
24 Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά. Supplied irresistible weapons, and gave birth to giant serpents.
25 Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . . They had sharp teeth, they were merciless . . . .
26 Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους. With poison instead of blood she filled their bodies.
27 Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος, She clothed the fearful monsters with dread,
28 Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς. She loaded them with an aura and made them godlike.
29 (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος, (She said,) “Let their onlooker feebly perish,
30 Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν” May they constantly leap forward and never retire.”
31 Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα She created the Hydra, the Dragon, the Hairy Hero
32 Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό, The Great Demon, the Savage Dog, and the Scorpion-man,
33 Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο Fierce demons, the Fish-man, and the Bull-man,
34 Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη. Carriers of merciless weapons, fearless in the face of battle.
35 Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Her commands were tremendous, not to be resisted.
36 Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος. Altogether she made eleven of that kind.
37 Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της, Among the gods, her sons, whom she constituted her host,
38 Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους. She exalted Qingu, and magnified him among them.
39 Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής, The leadership of the army, the direction of the host,
40 Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης, The bearing of weapons, campaigning, the mobilization of conflict,
41 Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση, The chief executive power of battle, supreme command,
42 Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο, She entrusted to him and set him on a throne,
43 “Έριξα ένα ξόρκι για σένα και σε ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών, “I have cast the spell for you and exalted you in the host of the gods,
44 Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών. I have delivered to you the rule of all the gods.
45 Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός, You are indeed exalted, my spouse, you are renowned,
46 Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλο το Ανουννάκι.” Let your commands prevail over all the Anunnaki.
47 Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του, She gave him the Tablet of Destinies and fastened it to his breast,
48 (Λέγοντας) “Η εντολή σου δεν μπορεί να αλλαχθεί· ας είναι τα λόγια του στόματός σου σταθερά.” (Saying) “Your order may not be changed; let the utterance of your mouth be firm.”
49 Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας, After Qingu was elevated and had acquired the power of Anuship
50 Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της: He decreed the destinies for the gods, her sons:
51 “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς, “May the utterance of your mouths subdue the fire-god,
52 Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα” May your poison by its accumulation put down aggression.”
53 Έστειλα τον Άνου, αλλά δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. I sent Anu, but he could not face her.
54 Ο Νούντιμμουντ φοβήθηκε και αποσύρθηκε Nudimmud took fright and retired.
55 Ο Μαρντούκ, ο σοφός των θεών, ο υιός σας, προσφέρθηκε, Marduk, the sage of the gods, your son, has come forward,
56 Είναι αποφασισμένος να συναντήσει την Τιαμάτ. He has determined to meet Tia-mat.
57 Μου μίλησε και μου είπε, He has spoken to me and said,
Επανάληψη στίχων II, 156-162
58 ”Αν γίνω ο εκδικητής σου, If I should become your avenger,
59 Αν [καταφέρω να] δέσω την Τιαμάτ και να προστατεύσω [τη ζωή σου], If I should bind Tia-mat and preserve you,
60 Συγκάλεσε συμβούλιο και διακήρυξε για μένα ένα λαμπρό πεπρωμένο. Convene an assembly and proclaim for me an exalted destiny.
61 Καθίστε, όλοι σας, στο Ουπσουκκινάκκου με χαρά, Sit, all of you, in Upšukkinakku with gladness,
62 Και άφησε εμένα, με τη φωνή μου, να ορίζω πεπρωμένα αντί για σένα. And let me, with my utterance, decree destinies instead of you.
63 Ό,τι προκαλώ δεν πρέπει να αλλάζεται, Whatever I instigate must not be changed,
64 Ούτε οι εντολές μου να ακυρώνονται ή να αλλάζονται.” Nor may my command be nullified or altered.”
65 Γρήγορα, διακηρύξτε το πεπρωμένο του χωρίς καθυστέρηση, Quickly, now, decree your destiny for him without delay,
66 Ώστε να μπορέσει να πάει και να αντιμετωπίσει τον ισχυρό εχθρό σας.” That he may go and face your powerful enemy.”
67 Ο Κάκα πήγε. Κατεύθυνε τα βήματά του Kaka went. He directed his steps
68 Προς τον Λαχμού και τη Λαχαμού, τους θεούς πατέρες του. To Laḫmu and Laḫamu, the gods his fathers.
69 Έπεσε μπρούμυτα, φίλησε το έδαφος μπροστά τους, He prostrated himself, he kissed the ground before them,
70 Σηκώθηκε, στάθηκε όρθιος και τους είπε, He got up, saying to them he stood,
Επανάληψη στίχων II, 13-66
71 “Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή “All the gods have turned to her,
72 Ακόμα και εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της Even those you (pl.) begat also take her side
73 Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ, They . . . . . and took the side of Tia-mat,
74 Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα Fiercely plotting, unresting by night and day,
75 Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις, Lusting for battle, raging, storming,
76 Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση. They set up a host to bring about conflict.
77 Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα, Mother Ḫubur, who forms everything,
78 Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά. Supplied irresistible weapons, and gave birth to giant serpents.
79 Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . . They had sharp teeth, they were merciless . . . .
80 Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους. With poison instead of blood she filled their bodies.
81 Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος, She clothed the fearful monsters with dread,
82 Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς. She loaded them with an aura and made them godlike.
83 (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος, (She said,) “Let their onlooker feebly perish,
84 Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν” May they constantly leap forward and never retire.”
85 Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα She created the Hydra, the Dragon, the Hairy Hero
86 Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό, The Great Demon, the Savage Dog, and the Scorpion-man,
87 Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο Fierce demons, the Fish-man, and the Bull-man,
88 Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη. Carriers of merciless weapons, fearless in the face of battle.
89 Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Her commands were tremendous, not to be resisted.
90 Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος. Altogether she made eleven of that kind.
91 Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της, Among the gods, her sons, whom she constituted her host,
92 Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους. She exalted Qingu, and magnified him among them.
93 Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής, The leadership of the army, the direction of the host,
94 Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης, The bearing of weapons, campaigning, the mobilization of conflict,
95 Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση, The chief executive power of battle, supreme command,
96 Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο, She entrusted to him and set him on a throne,
97 “Έριξα ένα ξόρκι για σένα και σε ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών, “I have cast the spell for you and exalted you in the host of the gods,
98 Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών. I have delivered to you the rule of all the gods.
99 Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός, You are indeed exalted, my spouse, you are renowned,
100 Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλο το Ανουννάκι.” Let your commands prevail over all the Anunnaki.
101 Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του, She gave him the Tablet of Destinies and fastened it to his breast,
102 (Λέγοντας) “Η εντολή σου δεν μπορεί να αλλαχθεί· ας είναι τα λόγια του στόματός σου σταθερά.” (Saying) “Your order may not be changed; let the utterance of your mouth be firm.”
103 Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας, After Qingu was elevated and had acquired the power of Anuship
104 Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της: He decreed the destinies for the gods, her sons:
105 “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς, “May the utterance of your mouths subdue the fire-god,
106 Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα” May your poison by its accumulation put down aggression.”
107 Ο Ανσάρ άκουσε· το ζήτημα τον προβλημάτισε βαθειά Anšar heard; the matter was profoundly disturbing.
108 Κραύγασε “Αλίμονο!” και δάγκωσε το χείλος του. He cried “Woe!” and bit his lip.
109 Η καρδιά του ήταν οργισμένη, το μυαλό του δεν μπορούσε να ηρεμήσει. His heart was in fury, his mind could not be calmed.
110 Πάνω από τον Έα τον υιό του η κραυγή του άρχισε να σταματάει. Over Ea his son his cry was faltering.
111 “Ω υιέ μου, εσύ που προκάλεσες τον πόλεμο, “My son, you who provoked the war,
112 Ανάλαβε την ευθύνη για ότι μόνος σου έκανες! Take responsibility for whatever you alone have done!
113 Εσύ κίνησες και σκότωσες τον Απσού, You set out and killed Apsû,
114 Και όσο για την Τιαμάτ, που εσύ εξόργισες, πού βρίσκεται ο ίσος της;” And as for Tia-mat, whom you made furious, where is her equal?”
115 Ο οργανωτής του συμβουλίου, ο σοφός πρίγκηπας, The gatherer of counsel, the learned prince,
116 Ο δημιουργός της σοφίας, ο θεός Νούντιμμουντ The creator of wisdom, the god Nudimmud
117 Με λόγια καθησυχαστικά και με ήρεμο τρόπο With soothing words and calming utterance
118 Απαλά απάντησε [στον] πατέρα του Ανσάρ Gently answered [his] father Anšar
119 “Ω πατέρα μου, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο, “My father, deep mind, who decrees destiny,
120 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις, Who has the power to bring into being and destroy,
121 Ανσάρ, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο, Anšar, deep mind, who decrees destiny,
122 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις, Who has the power to bring into being and to destroy,
123 Θέλω να σου πω κάτι, ηρέμησε για χάρη μου για μια στιγμή I want to say something to you, calm down for me for a moment
124 Και συλλογίσου πως έκανα μια πράξη για να βοηθήσω.” And consider that I performed a helpful deed.”
125 Όταν ο Λαχχά και η Λαχαμού άκουσαν, κραύγασαν δυνατά. When Laḫḫa and Laḫamu heard, they cried aloud.
126 Όλοι οι Ιγκίγκι στέναξαν από τη συμφορά, All the Igigi moaned in distress,
127 “Τι κακό συνέβη και πήρε αυτή την απόφαση για μας; “What has gone wrong that she took this decision about us?
128 Δεν γνωρίζαμε τι έκανε η Τιαμάτ.” We did not know what Tia-mat was doing.”
129 Όλοι οι θεοί που διακηρύσσουν πεπρωμένα All the great gods who decree destinies
130 Άρχισαν να συγκεντρώνονται, Gathered as they went,
131 Πήγαν ενώπιον του Ανσάρ και γεμίσαν με [χαρά], They entered the presence of Anšar and became filled with [joy],
132 Φίλησαν ο ένας τον άλλο καθώς . [ . . ] στη συγκέντρωση. They kissed one another as they . [ . . ] in the assembly.
133 Κάθισαν στο τραπέζι και συνεδρίασαν, They conferred as they sat at table,
134 Έφαγαν σιτάρι και ήπιαν μπύρα. They ate grain, they drank ale.
135 Στράγγισαν το γλυκό ποτό με τα καλαμάκια τους, They strained the sweet liquor through their straws,
136 Καθώς έπιναν μπύρα και έφτιαξε η διάθεσή τους As they drank beer and felt good,
137 Γίνανε ξέγνοιαστοι και κεφάτοι, They became quite carefree, their mood was merry,
138 Και διακήρυξαν το πεπρωμένο του Μαρντούκ, του εκδικητή τους. And they decreed the fate for Marduk, their avenger.

Πηγή

 

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube