contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4

enuma-elish

 ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

 Πινακίδα IV

1 Στήσανε μια βασιλική εξέδρα γι’αυτόν. They set a lordly dais for him
2 Και κάθισε μπροστά στους πατέρες του για να αναλάβει τη βασιλεία. And he took his seat before his fathers to receive kingship.
3 (Είπανε,) “Είσαι ο πιο τιμημένος ανάμεσα στους μεγάλους θεούς, (They said,) “You are the most honoured among the great gods,
4 Το πεπρωμένο σου είναι ασύγκριτο, η διοίκησή σου είναι σαν του Άνου. Your destiny is unequalled, your command is like Anu’s.
5 Ω Μαρντούκ, είσαι ο πιο τιμημένος ανάμεσα στους μεγάλους θεούς, Marduk, you are the most honoured among the great gods,
6 Το πεπρωμένο σου είναι ασύγκριτο, η διοίκησή σου είναι σαν του Άνου. Your destiny is unequalled, your command is like Anu’s.
7 Από εδώ και πέρα η εντολή σου δε θα ακυρωθεί, Henceforth your order will not be annulled,
8 Είναι στο χέρι σου να εξυψώσεις και να υποβαθμίσεις. It is in your power to exalt and abase.
9 Τα λόγια σου είναι σταθερά, κανείς δε μπορεί να επαναστατήσει εναντίον των εντολών σου Your utterance is sure, your command cannot be rebelled against,
10 Κανείς θεός δε θα περάσει τη γραμμή που θα τραβήξεις. None of the gods will transgress the line you draw.
11 Τα ιερά όλων των θεών χρειάζονται φροντίδα, Shrines for all the gods needs provisioning,
12 Ώστε να εγκατασταθείς στα ιερά τους. That you may be established where their sanctuaries are.
13 Είσαι ο Μαρντούκ, ο εκδικητής μας, You are Marduk, our avenger,
14 Σου έχουμε δώσει τη βασιλεία ολόκληρου του σύμπαντος. We have given you kingship over the sum of the whole universe.
15 Λάβε τη θέση σου στη συγκέντρωση, ας δοξαστούν τα λόγια σου, Take your seat in the assembly, let your word be exalted,
16 Είθε τα όπλα σου να μην αστοχήσουν ποτέ, αλλά να κατασφάξουν τους εχθρούς σου. Let your weapons not miss the mark, but may they slay your enemies.
17 Ω Μπελ, λυπήσου όποιον σε εμπιστεύεται, Be-l, spare him who trusts in you,
18 Αλλά κατέστρεψε τη θεά που έχει βάλει το κακό στο νου της.” But destroy the god who set his mind on evil.”
19 Βάλανε έναν αστερισμό στη μέση They set a constellation in the middle
20 Και απευθύνθηκαν στον Μαρντούκ, τον υιό τους, And addressed Marduk, their son,
21 “Το πεπρωμένο σου, ω Μπελ, είναι ανώτερο όλων των θεών, “Your destiny, Be-l, is superior to that of all the gods,
22 Διέταξε και επέφερε την καταστροφή και την αναδημιουργία. Command and bring about annihilation and re-creation.
23 Κάνε τον αστερισμό να εξαφανιστεί με το λόγο σου, Let the constellation disappear at your utterance,
24 Με μια δεύτερη εντολή κάνε τον αστερισμό να εμφανιστεί ξανά.” With a second command let the constellation reappear.”
25 Έδωσε την εντολή και ο αστερισμός εξαφανίστηκε, He gave the command and the constellation disappeared,
26 Με μια δεύτερη εντολή ο αστερισμός υπήρχε και πάλι. With a second command the constellation came into being again.
27 Όταν οι θεοί, οι πατέρες του, είδα [το αποτέλεσμα] του λόγου του, When the gods, his fathers, saw (the effect of) his utterance,
28 Χάρηκαν και είπα για να τον συγχαρούν “Ο Μαρντούκ είναι ο βασιλιάς!” They rejoiced and offered congratulation: “Marduk is the king!”
29 Του δώσανε ένα απελατίκι, ένα θρόνο και μία ράβδο, They added to him a mace, a throne, and a rod,
30 Του δώσανε ένα πανίσχυρο όπλο που συντρίβει τον εχθρό: They gave him an irresistible weapon that overwhelms the foe:
31 (Είπανε,) “Πήγαινε, κόψε το λαιμό της Τιαμάτ, (They said,) “Go, cut Tia-mat’s throat,
32 Και άσε τον άνεμο να φέρει το αίμα της για να μάθουμε τα νέα.” And let the winds bear up her blood to give the news.”
33 Οι θεοί, οι πατέρες του, διακήρυξαν το πεπρωμένο του Μπελ, The gods, his fathers, decreed the destiny of Be-l,
34 Και τον έβαλαν στο δρόμο, στην οδό της ευημερίας και της επιτυχίας. And set him on the road, the way of prosperity and success.
35 Έφτιαξε ένα τόξο και το έκανε όπλο του, He fashioned a bow and made it his weapon,
36 Έβαλε ένα βέλος στη θέση του και τοποθέτησε τη χορδή. He set an arrow in place, put the bow string on.
37 Έβγαλε το ρόπαλό του και το κράτησε στο δεξί του χέρι, He took up his club and held it in his right hand,
38 Το τόξο και η φαρέτρα του κρέμονταν στο πλευρό του. His bow and quiver he hung at his side.
39 Τοποθέτησε κεραυνό μπροστά του, He placed lightning before him,
40 Και γέμισε το σώμα του με γλώσσες φωτιάς. And filled his body with tongues of flame.
41 Έφτιαξε ένα δίχτυ για να μπλέξει τα εντόσθια της Τιαμάτ, He made a net to enmesh the entrails of Tia-mat,
42 Και τοποθέτησε τους τέσσερις ανέμους, ώστε κανένα μέρος της να μην ξεφύγει. And stationed the four winds that no part of her escape.
43 Το Νότιο Άνεμο, το Βόρειο Άνεμο, τον Ανατολικό Άνεμο, το Δυτικό Άνεμο, The South Wind, the North Wind, the East Wind, the West Wind,
44 Τους έβαλε δίπλα από το δίχτυ του, ανέμους δοσμένους από τον πατέρα του, τον Άνου. He put beside his net, winds given by his father, Anu.
45 Έφτιαξε τον Κακό Άνεμο, την Αμμοθύελλα, την Καταιγίδα, He fashioned the Evil Wind, the Dust Storm, Tempest,
46 Τον Τετραπλό Άνεμο, τον Επταπλό Άνεμο, τον Άνεμο που Σπέρνει το Χάος, τον . . . . . Άνεμο. The Four-fold Wind, the Seven-fold Wind, the Chaos-spreading Wind, the . . . . .Wind.
47 Έστειλε τους επτά ανέμους που έφτιαξε, He sent out the seven winds that he had fashioned,
48 Και στάθηκαν πίσω του για να παρενοχλούν τα εντόσθια της Τιαμάτ. And they took their stand behind him to harass Tia-mat’s entrails.
49 Ο Μπελ σήκωσε την Πλημμύρα της Καταιγίδας, το φοβερό του όπλο, Be-l took up the Storm-flood, his great weapon,
50 Ανέβηκε στο τρομακτικό άρμα της ακατανίκητης καταιγίδας. He rode the fearful chariot of the irresistible storm.
51 Έζεψε τέσσαρα άτια και τα έδεσε σ’αυτό Four steeds he yoked to it and harnessed them to it,
52 Τον Καταστροφέα, τον Ανελέητο, τον Ποδοπατητή, τον Γοργό The Destroyer, The Merciless, The Trampler, The Fleet.
53 Ανοίξανε τα χείλη τους, τα δόντια τους είχαν δηλητήριο, Their lips were parted, their teeth bore venom,
54 Δεν γνώριζαν την κούραση, ήταν εκπαιδευμένα να ορμούν μπροστά. They were strangers to weariness, trained to sweep forward.
55 Στο δεξί του χέρι έβαλε την άγρια μάχη και τον σπαραγμό, At his right hand he stationed raging battle and strife,
56 Στα αριστερά του την σύρραξη που κατακλύζει μια παραταγμένη στρατιωτική μονάδα. On the left, conflict that overwhelms a united battle array.
57 Ήταν ντυμένος με ένα χιτώνα, ένα τρομακτικό αλυσόπλεκτο ένδυμα, He was clad in a tunic, a fearful coat of mail,
58 Και στο κεφάλι του φόρεσε μία αύρα τρόμου. And on his head he wore an aura of terror.
59 Ο Μπελ συνέχισε και ξεκίνησε το δρόμο του, Be-l proceeded and set out on his way,
60 Έστρεψε το πρόσωπό του προς την οργισμένη Τιαμάτ. He set his face toward the raging Tia-mat.
61 Στα χείλη του κρατούσε ένα ξόρκι, In his lips he held a spell,
62 Άδραξε ένα φυτό για να αντιμετωπίσει το δηλητήριο, He grasped a plant to counter poison in his hand,
63 Και τότε στριφογύριζαν γύρω του, οι θεοί στριφογυρίζαν γύρω του, Thereupon they milled around him, the gods milled around him,
64 Οι θεοί, οι πατέρες του, στριφογυρίζαν γύρω του, οι θεοί στριφογυρίζαν γύρω του. The gods, his fathers, milled around him, the gods milled around him.
65 Ο Μπελ πλησίασε, παρατηρώντας το στόμα της Τιαμάτ, Be-l drew near, surveying the maw of Tia-mat,
66 Παρατήρησε τα κόλπα του Κίνγκου, του συζύγου της. He observed the tricks of Qingu, her spouse.
67 Καθώς κοίταζε, έχασε το θάρρος του, As he looked, he lost his nerve,
68 Η αποφασιστικότητά του κλονίστηκε και έφυγε. His determination went and he faltered.
69 Οι θεϊκοί βοηθοί του, που παρέλαυναν στο πλευρό του, His divine aides, who were marching at his side,
70 Είδαν τον πολεμιστή, τον επιφανέστερο, και η όρασή τους θόλωσε. Saw the warrior, the foremost, and their vision became dim.
71 Η Τιαμάτ έριξε το ξόρκι της χωρίς να γυρίσει το λαιμό της, Tia-mat cast her spell without turning her neck,
72 Στα χείλη της κρατούσε αναλήθειες και ψέμματα, In her lips she held untruth and lies,
73 “[ . ] . . . . . . . . . . . . . “[ . ] . . . . . . . . . . . . .
74 Στα [ . ] . συγκέντρωσαν δίπλα σου.” In their [ . ] . they have assembled by you.”
75 Ο Μπελ [σήκωσε] την Πλημμύρα της Καταιγίδας, το φοβερό του όπλο, Be-l [lifted up] the Storm-flood, his great weapon,
76 Και με αυτά τα λόγια το πέταξε προς την οργισμένη Τιαμάτ, And with these words threw it at the raging Tia-mat,
77 “Γιατί είσαι επιθετική και αλαζόνας, “Why are you aggressive and arrogant,
78 Και πασχίζεις να προκαλέσεις μάχη; And strive to provoke battle?
79 Η νεότερη γενιά κραύγασε, εκνευρίζοντας τους μεγαλυτέρους της, The younger generation have shouted, outraging their elders,
80 Αλλά εσύ, η μητέρα τους, περιφρονείς το έλεος But you, their mother, hold pity in contempt.
81 Τον Κίνγκου ονόμασες για σύζυγό σου, Qingu you have named to be your spouse,
82 Και τον διόρισες λαθεμένα στη θέση του βασιλιά. And you have improperly appointed him to the rank of Anuship.
83 Για τον Ανσάρ, του βασιλιά των θεών, δημιούργησες προβλήματα, Against Anšar, king of the gods, you have stirred up trouble,
84 Και στους θεούς, τους πατέρες μου, δημιούργησες προβλήματα. And against the gods, my fathers, your trouble is established.
85 Ανέπτυξε τα στρατεύματά σου, φόρεσε τα όπλα σου, Deploy your troops, gird on your weapons,
86 Εσύ κι εγώ θα σταθούμε αντιμέτωποι και θα πολεμήσουμε.” You and I will take our stand and do battle.”
87 Όταν τα άκουσε αυτά η Τιαμάτ When Tia-mat heard this
88 Τρελάθηκε και έχασε τα λογικά της. She went insane and lost her reason.
89 Η Τιαμάτ βρυχήθηκε δυνατά και άγρια, Tia-mat cried aloud and fiercely,
90 Όλα τα κάτω μέλη της τρέμανε. All her lower members trembled beneath her.
91 Έψαλε ένα ξόρκι, συνέχιζε να ψάλλει το ξόρκι της, She was reciting an incantation, kept reciting her spell,
92 Ενώ οι θεοί (της μάχης) ακονίζανε τα όπλα για τον πόλεμο. While the (battle-)gods were sharpening their weapons of war.
93 Η Τιαμάτ και ο Μαρντούκ, ο σοφός των θεών, πλησίασαν, Tia-mat and Marduk, the sage of the gods, came together,
94 Ενώθηκαν στον σπαραγμό, πλησίασαν για να πολεμήσουν. Joining in strife, drawing near to battle.
95 Ο Μπελ άπλωσε το δίχτυ του και την έμπλεξε· Be-l spread out his net and enmeshed her;
96 Ελευθέρωσε τον Κακό Άνεμο, την οπισθοφυλακή του, στο πρόσωπό της. He let loose the Evil Wind, the rear guard, in her face.
97 Η Τιαμάτ άνοιξε το στόμα για να τον καταπιεί. Tia-mat opened her mouth to swallow it,
98 Άφησε τον Κακό Άνεμο να μπει μέσα της και δεν μπορούσε να κλείσει τα χείλη της. She let the Evil Wind in so that she could not close her lips.
99 Οι άγριοι άνεμοι βαρύναν την κοιλιά της, The fierce winds weighed down her belly,
100 Τα μέσα της πρηστήκαν και άνοιξε φαρδιά το στόμα της. Her inwards were distended and she opened her mouth wide.
101 Έριξε ένα βέλος και τρύπησε την κοιλιά της, He let fly an arrow and pierced her belly,
102 Έσχισε τα εντόσθιά της και την έσφαξε προς τα μέσα, He tore open her entrails and slit her inwards,
103 Την έδεσε και έσβησε τη ζωή της, He bound her and extinguished her life,
104 Πέταξε κάτω το πτώμα της και στάθηκε πάνω του. He threw down her corpse and stood on it.
105 Αφού σκότωσε την Τιαμάτ, την αρχηγό, After he had killed Tia-mat, the leader,
106 Η συνοδεία της σκόρπισε, η στρατιά της διαλύθηκε. Her assembly dispersed, her host scattered.
107 Οι θεϊκοί βοηθοί της που ήταν με το μέρος της, Her divine aides, who went beside her,
108 Οπισθοχώρησαν τρέμοντας από το φόβο τους. In trembling and fear beat a retreat.
109 . . . . για να σώσουν τις ζωές τους, . . . . to save their lives,
110 Αλλά ήταν εντελώς περικυκλωμένοι, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. But they were completely surrounded, unable to escape.
111 Τους έδεσε και έσπασε τα όπλα τους, He bound them and broke their weapons,
112 Και κείτονταν μπλεγμένοι, καθισμένοι στην παγίδα, And they lay enmeshed, sitting in a snare,
113 Κρυμμένοι σε γωνίες, γεμάτοι θλίψη, Hiding in corners, filled with grief,
114 Υπέφεραν την τιμωρία φυλακισμένοι. Bearing his punishment, held in a prison.
115 Τα έντεκα πλάσματα που ήταν καλυμμένα με φόβο, The eleven creatures who were laden with fearfulness,
116 Το τσούρμο των δαιμόνων που περπατούσαν σαν ιπποκόμοι στο δεξί της χέρι, The throng of devils who went as grooms at her right hand,
117 Τους έβαλε σχοινιά και έδεσε τα χέρια τους, He put ropes upon them and bound their arms,
118 Κι αυτούς και την ικανότητά τους στον πόλεμο τους τσαλαπάτησε [με τα πόδια του]. Together with their warfare he trampled them beneath him.
119 Τώρα τον Κίνγκου, που είχε ανέλθει σε εξουσία ανάμεσά τους, Now Qingu, who had risen to power among them,
120 Τον έδεσε και τον έβαλε με τους νεκρούς θεούς. He bound and reckoned with the Dead Gods.
121 Του πήρε την Πινακίδα του Πεπρωμένου, που δεν του ανήκε, He took from him the Tablet of Destinies, which was not properly his,
122 Τη σφράγισε με μια σφραγίδα και την έδεσε στο δικό του στήθος. Sealed it with a seal and fastened it to his own breast.
123 Αφου ο πολεμιστής Μαρντούκ έδεσε και έσφαξε τους εχθρούς του, After the warrior Marduk had bound and slain his enemies,
124 Είχε . . . . τον υπερόπτη εχθρό . . . , Had . . . . the arrogant enemy . . . ,
125 Είχε εξασφαλίσει τη νίκη του Ανσάρ επί των εχθρών του, Had established victory for Anšar over all his foes,
126 Είχε εκπληρώσει την επιθυμία του Νούντιμμουντ, Had fulfilled the desire of Nudimmud,
127 Είχε δυναμώσει τον έλεγχο του επί των Δεμένων Θεών, He strengthened his hold on the Bound Gods,
128 Και επέστρεψε στην Τιαμάτ, την οποία είχε δέσει. And returned to Tia-mat, whom he had bound.
129 Ο Μπελ έβαλε τα πόδια της στα κάτω μέλη της Τιαμάτ Be-l placed his feet on the lower parts of Tia-mat
130 Και με το ανελέητο ρόπαλό του της διέλυσε το κρανίο. And with his merciless club smashed her skull.
131 Έκοψε τις αρτηρίες της He severed her arteries
132 Και άφησε το Βόρειο Άνεμο να μεταφέρει (το αίμα της) για να διαδώσει τα νέα. And let the North wind bear up (her blood) to give the news.
133 Οι πατέρες του το είδαν και χάρηκαν και αγαλιάσαν· His fathers saw it and were glad and exulted;
134 Φέρανε δώρα για να του δώσουνε. They brought gifts and presents to him.
135 Ο Μπελ ξεκουράστηκε, παρατηρώντας το πτώμα, Be-l rested, surveying the corpse,
136 Ώστε να διαιρέσει τη μάζα με ένα έξυπνο σχέδιο. In order to divide the lump by a clever scheme.
137 την έσχισε στη μέση σαν ξεραμένο ψάρι· He split her into two like a dried fish:
138 Το ένα της μισό το έστησε και το τέντωσε ως Ουρανό. One half of her he set up and stretched out as the heavens.
139 Τέντωσε το δέρμα και όρισε ένα φύλακα He stretched the skin and appointed a watch
140 Με οδηγία να μην αφήσει τα νερά να ξεφύγουν. With the instruction not to let her waters escape.
141 Διέσχισε τους ουρανούς, επιθεωρώντας τα ουράνια μέρη, He crossed over the heavens, surveyed the celestial parts,
142 Και τα πείραξε ώστε να είναι ίδια με την Απσού, την κατοικία του Νούντιμμουντ. And adjusted them to match the Apsû, Nudimmud’s abode.
143 Ο Μπελ μέτρησε το σχήμα της Απσού Be-l measured the shape of the Apsû
144 Και έστησε την Εσάρρα, ένα αντίγραφο της Εσγκάλα. And set up Ešarra, a replica of Ešgalla.
145 Στην Εσγκάλα, την Εσάρρα που είχε χτίσει, και στους ουρανούς, In Ešgalla, Ešarra which he had built, and the heavens,
146 Τακτοποιήθηκε στα ιερά του Άνου, του Ενλίλ και του Έα. He settled in their shrines Anu, Enlil, and Ea.

 Πηγή

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube