contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7

akkadian-pantheon

Γενεαλογία Ακκαδικού Πανθέου

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

Πινακίδα VII

1 (10) Ασάρρε, αυτός που δίνει αρδεύσιμη γη, που έφτιαξε την καλλιεργήσιμη γη, Asarre, the giver of arable land who established plough-land,
2 Ο δημιουργός του κριθαριού και του λιναριού, που έκανε τα φυτά να φυτρώσουν. The creator of barley and flax, who made plant life grow.
3 (11) Ασαραλίμ, που τιμάται στην αίθουσα του συμβουλίου, του οποίου η συμβουλή υπερέχει, (11) Asaralim, who is revered in the counsel chamber, whose counsel excels,
4 Οι θεοί την ακολουθούν και τον φοβούνται. The gods heed it and grasp fear of him.
5 (12) Ασαριλμνούννα,ο ευγενής, το φως του πατέρα, του γεννήτορά του, (12) Asaralimnunna, the noble, the light of the father, his begetter,
6 Που κατευθύνει τις διαταγές του Άνου, του Ενλίλ, του Έα, που είναι ο Νινσίκου. Who directs the decrees of Anu, Enlil, and Ea, that is Ninšiku.
7 Αυτός είναι ο πάροχος, που καθορίζει τα εισοδήματά τους, He is their provisioner, who assigns their incomes,
8 Του οποίου το τουρμπάνι πολλαπλασιάζει την ευφορία της γης. Whose turban multiplies abundance for the land.
9 (13) Ο Τούτου είναι, που κάνει την ανακαίνισή τους, (13) Tutu is he, who accomplishes their renovation,
10 Ας καθάρει τα ιερά τους ώστε να μπορέσουν να αναπαυθούν. Let him purify their sanctuaries that they may repose.
11 Ας φτιάξει ένα ξόρκι ώστε να μπορέσουν να αναπαυθούν οι θεοί, Let him fashion an incantation that the gods may rest,
12 Και αν υψώνονται οργισμένοι, να οπισθοχωρούν. Though they rise up in fury, let them withdraw.
13 Είναι πράγματι δοξασμένος στη συγκέντρωση των θεών [των πατέρων] του, He is indeed exalted in the assembly of the gods, his [fathers],
14 Κανείς από τους θεούς δεν είναι [ισάξιός] του. No one among the gods can [equal] him.
15 (14) Τούτου-Ζιουκκίννα, η ζωή της στρατιάς [του], (14) Tutu-Ziukkinna, the life of [his] host,
16 Που έφτιαξε τους αγνούς ουρανούς για τους θεούς, Who established, the pure heavens for the gods,
17 Που ανέλαβε τις πορείες του, που όρισε [τα αξιώματά τους], Who took charge of their courses, who appointed [their stations],
16 Είθε να μην ξεχαστεί μεταξύ των θνητών, αλλά [ας τον θυμούνται] για τις πράξεις του. May he not be forgotten among mortals, but [let them remember] his deeds.
19 (15) Τούτου-Ζίκου ήταν το τρίτο όνομα με το οποίο τον αποκάλεσαν, αυτός που έκανε τον καθαρμό, (15) Tutu-Ziku they called him thirdly, the establisher of purification,
20 Ο θεός του ευχάριστου ανέμου, κύριος της επιτυχίας και της υπακοής, The god of the pleasant breeze, lord of success and obedience,
21 Που παράγει αφθονία και πλούτο, που φέρει ευφορία, Who produces bounty and wealth, who establishes abundance,
22 Που κάνει σπάνιο, ό,τι έχουμε άφθονο, Who turns everything scant that we have into profusion,
23 Του οποίου τον ευχάριστο άνεμο οσμιστήκαμε σε χαλεπούς καιρούς, Whose pleasant breeze we sniffed in time of terrible trouble,
24 Ας προστάξουν οι άνθρωποι να εξυμνείται διαρκώς, ας του προσφέρουν λατρεία. Let men command that his praises be constantly uttered, let them offer worship to him.
25 (16) Τούτου-Αγκάκου ήταν το τέταρτο, ας τον εξυμνούν οι άνθρωποι, As (16) Tutu-Agaku, fourthly, let humans extol him,
26 Κύριος των αγνών ξορκιών, που έφερε τους νεκρούς πίσω στη ζωή, Lord of the pure incantation, who brought the dead back to life,
27 Που έδειξε έλεος στους Δεμένους Θεούς, Who showed mercy on the Bound Gods,
28 Που έβαλε τον αναγκαίο ζυγό στους θεούς, τους εχθρούς του, Who threw the imposed yoke on the gods, his enemies,
29 Και για να τους γλιτώσει έφτιαξε την ανθρωπότητα. And to spare them created mankind.
30 Ο ελεήμων, που έχει τη δύναμη να επαναφέρει στη ζωή, The merciful, in whose power it is to restore to life,
31 Ας είναι τα λόγια του βέβαια και ας μην ξεχαστούν Let his words be sure and not forgotten
32 Από τα στόματα των μαυροκέφαλων, των πλασμάτων του. From the mouths of the black-heads, his creatures.
33 (17) Τούτου-Τούκου ήταν το πέμπτο, ας δίνουν τα στόματά τους έκφραση στο αγνό του ξόρκι, As (17) Tutu-Tuku, fifthly, let their mouth give expression to his pure spell,
34 Που εξάλειψε όλη την κακία με το αγνό του ξόρκι. Who extirpated all the wicked by his pure incantation.
35 (18) Σάζου, που γνώριζε την καρδιά των θεών, που είδα τα δεσμά τους, (18) Šazu, who knew the heart of the gods, who saw the reins,
36 Που δεν άφησε έναν που έκανε το κακό να του ξεφύγει, Who did not let an evil-doer escape from him,
37 Που ίδρυσε τη συνέλευση των θεών, που έκανε τις καρδιές τους να χαρούν, Who established the assembly of the gods, who rejoiced their hearts,
38 Που υπέταξε τους ανυπάκουους, είναι η προστασία που περικλείει τους θεούς. Who subjugated the disobedient, he is the gods’ encompassing protection.
39 Έκανε την αλήθεια να ακμάσει, ξερίζωσε τον διεστραμμένο λόγο, He made truth to prosper, he uprooted perverse speech,
40 Χώρισε το ψεύδος από την αλήθεια. He separated falsehood from truth.
41 (19) Σάζου-Ζίσι ήταν το δεύτερο, ας τον υμνούμε διαρκώς, τον καταστολέα των εχθρών, As (19) Šazu-Zisi, secondly, let them continually praise him, the subduer of aggressors,
42 Που εκδίωηε τη σύγχιση από τα σώματα των θεών, των πατέρων του. Who ousted consternation of from the bodies of the gods, his fathers.
43 (20) Σάζου-Σουχρίμ ήταν το τρίτο, που εξάλειψε κάθε εχθρό με τα όπλα του, (20) Šazu-Suḫrim, thirdly, who extirpated every foe with his weapons,
44 Που σύγχησε τα σχέδιά τους και τα μετέτρεψε σε άνεμο. Who confounded their plans and turned them into wind.
45 Έσβησε όλους τους κακόβουλους που του εναντιώθηκαν, He snuffed out all the wicked who came against him,
46 Ας κραυγάζουν διαρκώς οι θεοί επευφημίες στη συνέλευση. Let the gods ever shout acclamations in the assembly.
47 (21) Σάζου-Σουχγκουρίμ ήταν το τέταρτο, που εξασφάλισε επιτυχία για τους θεούς, τους πατέρες του, (21) Šazu-Suḫgurim, fourthly, who established success for the gods, his fathers,
48 Που εξάλειψε τους εχθρούς του και κατέστρεψε τους απογόνους τους, Who extirpated foes and destroyed their offspring,
49 Που σκόρπισε τα επιτεύγματά τους, χωρίς να αφήσει ούτε ψήγμα τους, Who scattered their achievements, leaving no part of them,
50 Ας λέγεται το όνομά του και ας διαλαλείται σε όλη τη γη. Let his name be spoken and proclaimed in the land.
51 (22) Σάζου-Ζαχρίμ ήταν το πέμπτο, ας συζητάν οι μελλοντικές γενιές γι’αυτόν, As (22) Šazu-Zaḫrim, fifthly, let future gererations discuss him,
52 Ο καταστροφέας κάθε επαναστάτη, όλων των ανυπάκουων, The destroyer of every rebel, of all the disobedient,
53 Που έφερε όλους τους φυγάδες θεούς πίσω στα ιερά τους, Who brought all the fugitive gods into the shrines,
54 Αυτό το όνομά του ας καθιερωθεί. Let this name of his be established.
55 (23) Σάζου-Ζαχρουγκίμ ήταν το έκτο, όλοι μαζί και παντού ας τον λατρεύουν, As (23) Šazu-Zaḫgurim, sixthly, let them altogether and everywhere worship him,
56 Που κατέστρεψε ο ίδιος όλους τους εχθρούς στη μάχη. Who himself destroyed all the foes in battle.
57 Είναι ο (24) Ενμπιλούλου, ο κύριος που τους προσφέρει άφθονα, (24) Enbilulu is he, the lord who supplies them abundantly,
58 Ο σπουδαίος εκλεκτός τους, που τους κάνει προσφορές δημητριακών, Their great chosen one, who provides cereal offerings,
59 Που κρατάει τα βοσκοτόπια και τα μέρη για πότισμα των ζώων σε καλή κατάσταση και τα έφτιαξε για τη γη, Who keeps pasturage and watering in good condition and established it for the land,
60 Που διάνοιξε κοίτες και μοίρασε άφθονο νερό. Who opened watercourses and distributed plentiful water.
61 (25) Ενμπιλούλου-Επαντούν, κύριος της κοινής γης και . . ., ας είναι το δεύτερο [όνομά του], (25) Enbilulu-Epadun, lord of common land and . . ., let them [call him] secondly,
62 Επιτηρητής των καναλιών του ουρανού και του κάτω κόσμου, που καθορίζει την πορεία τους, Canal supervisor of heaven and netherworld, who sets the furrow,
Που φτιάχνει καθαρή αρδεύσιμη γη στην εξοχή, Who establishes clean arable land in the open country,
63 Που κατευθύνει τα αρδευτικά χαντάκια και κανάλια και σημαδεύει την πορεία τους. Who directs irrigation ditch and canal, and marks out the furrow.
64 (26) Ενμπιλούλου-Γκουγκάλ, επιστάτης των καναλιών, των υδάτινων δρόμων των θεών, ας είναι το τρίτο [όνομα με το οποίο θα] δοξάζεται, As (26) Enbilulu-Gugal, canal supervisor of the water courses of the gods, let them praise him thirdly,
65 Κύριος της αφθονίας, της ευμάρειας και των τεράστιων αποθεμάτων (σιτηρών), Lord of abundance, profusion, and huge stores (of grain),
66 Που παρέχει αφθονία, που πλουτίζει τις ανθρώπινες κατοικίες, Who provides bounty, who enriches human habitations,
67 Που δίνει σιτάρι και κάνει τα σιτηρά να φυτρώνουν. Who gives wheat, and brings grain into being.
68 (27) Ενμπιλούλου-Χεγκάλ, που συγκεντρώνει την αφθονία για τους λαούς . . . . (27) Enbilulu-Ḫegal, who accumulates abundance for the peoples . . . .
69 Που βρέχει από ψηλά πλούτη στην πλατειά γη και προμηθεύει με άφθονη βλάστηση. Who rains down riches on the broad earth, and supplies abundant vegetation.
70 (28) Σιρσίρ, που στοίβαξε ένα βουνό πάνω στην Τιαμάτ, (28) Sirsir, who heaped up a mountain on top of Tia-mat,
71 Που λεηλάτησε το πτώμα της Τιαμάτ με τα όπλα [του], Who plundered the corpse of Tia-mat with [his] weapons,
72 Ο προστάτης της γης, ο αξιόπιστος βοσκός τους, The guardian of the land, their trustworthy shepherd,
73 Του οποίου τα μαλλιά είναι καρποί που φυτρώνουν, του οποίου το τουρμπανι είναι [αρδευτικό] κανάλι, Whose hair is a growing crop, whose turban is a furrow,
74 Που διαρκώς διέσχιζε τη μεγάλη Θάλασσα μέσα στην οργή του, Who kept crossing the broad Sea in his fury,
75 Και διαρκώς διέσχιζε το πεδίο της μάχης της σαν να ήταν γέφυρα. And kept crossing over the place of her battle as though it were a bridge.
76 (29) Σιρσίρ-Μαλάχ ήταν το δεύτερο όνομα που του έδωσαν—έτσι να γίνει— (29) Sirsir-Malaḫ they named him secondly—so be it—
77 Η Τιαμάτ ήταν το καράβι του, αυτός ήταν ο πλοηγός της. Tia-mat was his boat, he was her sailor.
78 (30) Γκιλ, που πάντα μαζεύει σορούς κριθαριού, τεράστιους σορούς, (30) Gil, who ever heaps up piles of barley, massive mounds,
79 Ο δημιουργός των σιτηρών και των σμηνών, που δίνει σπόρο για τη γη. The creator of grain and flocks, who gives seed for the land.
80 (31) Γκιλιμά, που έκανε το δεσμό των θεών σταθερών, που δημιούργησε σταθερότητα, (31) Gilima, who made the bond of the gods firm, who created stability,
81 Μια παγίδα που τους κατατρόπωσε, που όμως προσέφερε και εύνοια. A snare that overwhelmed them, who yet extended favours.
82 (32) Αγκίλιμα, ο υψηλός, που αρπάζει το στέμμα, που ελέγχει το χιόνι, (32) Agilima, the lofty, who snatches off the crown, who takes charge of snow,
83 Που έφτιαξε τη γη πάνω στο νερό και έκανε σταθερούς τους ουρανούς. Who created the earth on the water and made firm the height of heaven.
84 (33) Ζουλούμ, που ορίζει λιβάδια για τους θεούς και μοιράζει ό,τι δημιούργησε, (33) Zulum, who assigns meadows for the gods and divides up what he has created,
85 Που παρέχει εισοδήματα και προσφορές τροφής, που διαχειρίζεται τα ιερά. Who gives incomes and food-offerings, who administers shrines.
86 (34) Μούμμου, δημιουργό ουρανού και κάτω κόσμου, που προστατεύει τους πρόσφυγες, (34) Mummu, creator of heaven and underworld, who protects refugees,
87 Ο θεός που καθάρει τον ουρανό και τον κάτω κόσμο, δευτερευόντως [ονομάζεται] Ζουλούμμου, The god who purifies heaven and underworld, secondly Zulummu,
88 Ως δείγμα σεβασμού για τη δύναμη του, στην οποία κανείς άλλος θεός δεν τον φτάνει. In respect of whose strength none other among the gods can equal him.
89 (35) Γκισνούμουναμπ, ο δημιουργός των λαών, που έφτιαξε τις περιοχές του κόσμου, (35) Gišnumunab, creator of all the peoples, who made the world regions,
90 Ο οποίος κατέστρεψε τους θεούς της Τιαμάτ και έφτιαξε λαούς από μέρη τους. Who destroyed Tia-mat’s gods, and made peoples from part of them.
91 (36) Λουγκαλαμπντουμπούρ, ο βασιλιάς που σκόρπισε τα έργα της Τιαμάτ, που ξερίζωσε τα όπλα της, (36) Lugalabdubur, the king who scattered the works of Tia-mat, who uprooted her weapons,
92 Του οποίου τα θεμέλια είναι πάντα ασφαλή. Whose foundation is secure on the “Fore and Aft”.
93 (37) Παγκαλγκουέννα, ο πρώτος όλων των κυρίων, που η δύναμή του λαμπρύνεται, (37) Pagalguenna, foremost of all lords, whose strength is exalted,
94 Που είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των θεών, των αδερφών του, ο πιο ευγενής από όλους. Who is the greatest among the gods, his brothers, the most noble of them all.
95 (38) Λουγκαλντουρμάχ, βασιλάς του δεσμού των θεών, κύριος του Ντουρμαχού, (38) Lugaldurmaḫ, king of the bond of the gods, lord of Durmaḫu,
96 Που είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλική κατοικία, απείρως ανώτερος από τους άλλους θεούς. Who is the greatest in the royal abode, infinitely more lofty than the other gods.
97 (39) Αρανούννα, ο σύμβουλος του Έα, του δημιουργού του θεού, των πατέρων του, (39) Aranunna, counsellor of Ea, creator of the gods, his fathers,
98 Τον οποίο κανείς θεός δε μπορεί να φτάσει τη βασιλική περπατησιά του. Whom no god can equal in respect of his lordly walk.
99 (40) Ντουμουντούκου, ο οποίος ανανεώνει μόνος του την αγνή του κατοικία στο Ντούκου, (40) Dumuduku, who renews for himself his pure abode in Duku,
100 Ντουμουντούκου, χωρίς τον οποίο ο Λουγκαλντούκου δεν παίρνει απόφαση. Dumuduku, without whom Lugalduku does not make a decision.
101 (41) Λουγκαλσουάννα, ο βασιλιάς που η δύναμή του είναι ανώτερη όλων των θεών, (41) Lugalšuanna, the king whose strength is exalted among the gods,
102 Ο κύριος, η δύναμη του Άνου, αυτός που είναι υπέρτατος, ο επίλεκτος του Ανσάρ. The lord, the strength of Anu, he who is supreme, chosen of Anšar.
103 (42) Ιρούγκα, που τους λεηλάτησε όλους στη Θάλασσα, (42) Irugga, who plundered them all in the Sea,
104 Που κατανοεί όλη τη σοφία, περιέχει και αντιλαμβάνεται. Who grasps all wisdom, is comprehensive in understanding.
105 (43) Ιρκίνγκου, που λεηλάτησε τον Κίνγκου σε . . . μάχη, (43) Irqingu, who plundered Qingu in . . . battle,
106 Που ορίζει τα διατάγματα και καθορίζει τα αξιώματα. Who directs all decrees and establishes lordship.
107 (44) Κίνμα, ο καθοδηγητής όλων των θεών, που συμβουλεύει, (44) Kinma, the director of all the gods, who gives counsel,
108 Στο άκουσμα του ονόματος του οποίου οι θεοί υποκλίνονται με ευλάβεια ως μπροστά σε θύελλα. At whose name the gods bend down in reverence as before a hurricane.
109 (45) Ντινγκίρ-Εσισκούρ — ας λάβει την υψηλή του θέση στον Οίκο της Ευλογίας, (45) Dingir-Esiskur—let him take his lofty seat in the House of Benediction,
110 Ας φέρουν οι θεοί τα δώρα τους ενώπιόν του Let the gods bring their presents before him
111 Ωσότου αποδεχθεί τις προσφορές τους. Until he receives their offerings.
112 Κανείς πέρα από αυτόν εκτελλεί έξυπνα πράγματα No one but he accomplishes clever things
113 Οι τέσσερις (περιοχές) των μαύρων κεφαλών είναι δημιουργία του, The four (regions) of black-heads are his creation,
114 Πέρα από αυτόν κανείς θεός δεν γνωρίζει τις μέρες της ζωής τους. Apart from him no god knows the measure of their days.
115 (46) Γκίρρου, που κάνει τα όπλα σκληρά(;), (46) Girru, who makes weapons hard (?),
116 Που έκανε έξυπνα πράγματα στη μάχη με την Τιαμάτ, Who accomplished clever things in the battle with Tia-mat,
117 Με εκτενή σοφία, άριστος στην κατανόηση, Comprehensive in wisdom, skilled in understanding,
118 Ένα βαθύς νους, που ούτε όλοι οι θεοί μαζί δεν καταλαβαίνουν. A deep mind, that all the gods combined do not understand.
119 Ας είναι (47) Αντού τον όνομά του, ας καταλαμβάνει ολόκληρο τον ουρανό, (47) Addu be his name, let him cover the whole span of heaven,
120 Ας μπουμπουνίζει με την ευχάριστη φωνή του σε όλη τη γη, Let him thunder with his pleasant voice upon the earth,
121 Ας γεμίζει το μπουμπουνητό(;) τα σύννεφα May the rumble fill (?) the clouds
Και να δίνει τροφή στους ανθρώπους κάτω. And give sustenance to the peoples below.
122 (48) Ασάρου, ο οποίος, όπως λέει το όνομά του, συγκέντρωσε τα Θεϊκά Πεπρωμένα (48) Aša-ru, who, as his name says, mustered the Divine Fates
123 Είναι πράγματι ο φύλακας όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. He indeed is the warden of absolutely all peoples.
124 Όπως ο (49) Νεμπέρου ας κατέχει το μέρος που ενώνεται ο ουρανός και ο κάτω κόσμος, As (49) Ne-beru let him hold the crossing place of heaven and underworld,
125 Δε θα πρέπει να διασταυρώνονται επάνω ή κάτω, αλλά να τον περιμένουν. They should not cross above or below, but should wait for him.
126 Ο Νεμπέρου είναι το αστέρι του, το οποίος αυτός έκανε να λάμπει στον ουρανό, Ne-beru is his star, which he caused to shine in the sky,
127 Ας λάβει τη θέση του στην ουράνια σκάλα, ώστε να μπορούν να τον κοιτάζουν. Let him take his stand on the heavenly staircase that they may look at him.
128 Ναι, αυτός που διασχίζει διαρκώς τη Θάλασσα χωρίς να ξεκουράζεται, Yes, he who constantly crosses the Sea without resting,
129 Ας είναι το όνομά του Νεμπέρου, που πιάνει τη μέση της, Let his name be Ne-beru, who grasps her middle,
130 Ας διορθώνει την πορεία των άστρων του ουρανού, Let him fix the paths of the stars of heaven,
131 Ας καθοδηγεί τους θεούς σαν πρόβατα, Let him shepherd all the gods like sheep,
132 Ας δέσει την Τιαμάτ και να βάλει τη ζωή της σε θανάσιμο κίνδυνο, Let him bind Tia-mat and put her life in mortal danger,
133 Στις γενιές που δεν έχουν γεννηθεί, στις μακρυνές μελλοντικές ημέρες, To generations yet unborn, to distant future days,
134 Ας συνεχίσει χωρίς έλεγχο, ας παραμείνει σε όλη την αιωνιότητα. May he continue unchecked, may he persist into eternity.
135 Από τότε που δημιούργησε τον ουρανό και κατασκεύασε τη γη, Since he created the heavens and fashioned the earth,
136 Ο Ενλίλ, ο πατέρας του, τον αποκάλεσε με το ίδιο του το όνομα, (50) ‘Άρχοντα της Γης’. Enlil, the father, called him by his own name, (50) ‘Lord of the Lands’.
137 Ο Έα άκουσε τα ονόματα με τα οποία τον αποκάλεσαν οι Ιγκίγκι Ea heard the names which all the Igigi called
138 Και το πνεύμα του έγινε λαμπρό. And his spirit became radiant.
139 “Να! Αυτός που το όνομά του υψώθηκε από τους πατέρες του “Why! He whose name was extolled by his fathers
140 Ας ονομάζεται κι αυτός, όπως κι εγώ, (51) ‘Έα‘ Let him, like me, be called (51) ‘Ea’.
141 Ας ελέγχει αυτός όλες μου τις τελετουργίες, Let him control the sum of all my rites,
142 Ας μοιράζει αυτός τις εντολές μου”. Let him administer all my decrees.”
143 Με τη λέξη “Πενήντα” οι μεγάλοι θεοί With the word “Fifty” the great gods
144 Ονόμασαν τα πενήντα ονόματά του και του έδωσαν μια εξέχουσα θέση. Called his fifty names and assigned him an outstanding position.
145 Δε θα πρέπει να λησμονηθούν· ένα εξέχον άτομο θα πρέπει να τα εξηγεί, They should be remembered; a leading figure should expound them,
146 Οι σοφοί κι οι γραμματιζούμενοι να συζητούν γι’αυτά, The wise and learned should confer about them,
147 Ένας πατέρας θα πρέπει να τους επαναλαμβάνει και να τους διδάσκει στους γιους του, A father should repeat them and teach them to his son,
148 Θα πρέπει να εξηγούνται σε βοσκούς και τσοπάνηδες. One should explain them to shepherd and herdsman.
149 Αν κάποιος δεν αμελεί τον Μαρδούκ, τον Ενλίλτων θεών, If one is not negligent to Marduk, the Enlil of the gods,
150 Ας ευδοκιμήσει η γη του και ας προκόψει ο ίδιος, May one’s land flourish, and oneself prosper,
151 (Γιατί) ο λόγος του είναι αξιόπιστος, η εντολή του δεν αλλάζει, (For) his word is reliable, his command unchanged,
152 Κανείς θεός δεν μπορεί να αλλάξει τα λόγια του στόματός του. No god can alter the utterance of his mouth.
153 Όταν κοιτάζει με οργή, δεν υποχωρεί, When he looks in fury, he does not relent,
154 Όταν η οργή του καίει, κανείς θεός δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. When his anger is ablaze, no god can face him.
155 Ο νους του είναι βαθύς, το πνεύμα του τα αγκαλιάζει όλα, His mind is deep, his spirit is all-embracing,
156 Ενώπιον του οποίου οι αμαρτίες και τα παραπτώματα αναζητώνται. Before whom sin and transgression are sought out.
157 Διδαχή που ένας εξέχων επανέλαβε ενώπιόν του (Μαρδούκ): Instruction which a leading figure repeated before him (Marduk):
158 Το κατέγραψε και το αποθήκευσε, ώστε να μπορούν οι γενεές να έρχονται να το ακούνε. He wrote it down and stored it so that generations to come might hear it.
159 [ . . ] . Ο Μαρδούκ, που έπλασε του θεούς Ιγκίγκι, [ . . ] . Marduk, who created the Igigi gods,
160 Και αν και υποβαθμίστηκαν . . . ας επικαλεστούν το όνομά του. Though they diminish . . . let them call on his name.
161 . . . . το τραγούδι του Μαρδούκ, . . . . the song of Marduk,
162 Που νίκησε την Τιαμάτ και ανέλαβε τη βασιλεία. Who defeated Tia-mat and took kingship.

 Πηγή

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube