contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5

Εκτύπωση

TAB5SP

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

 Πινακίδα V

1 Κατασκεύασε ουράνιες κατοικίες για τους μεγάλους θεούς, He fashioned heavenly stations for the great gods,
2 Και έστησε αστερισμούς, τα σχέδια των άστρων. And set up constellations, the patterns of the stars.
3 Όρισε το έτος, σημείωσε υποδιαιρέσεις, He appointed the year, marked off divisions,
4 Και έστησε από τρία άστρα για τον καθένα από τους δώδεκα μήνες. And set up three stars each for the twelve months.
5 Αφού είχε οργανώσει το έτος, After he had organized the year,
6 Καθόρισε την ουράνια κατοικία του Νεμπέρου για να σταθεροποιήσει τα διαστήματα μεταξύ των άστρων. He established the heavenly station of Ne-beru to fix the stars’ intervals.
7 Ώστε κανένα να μην παραβεί [τις εντολές] ή να είναι οκνηρό That none should transgress or be slothful
8 Μαζί καθόρισε και την ουράνια κατοικία του Ενλίλκαι του Έα. He fixed the heavenly stations of Enlil and Ea with it.
9 Άνοιξε πύλες και στις δυο πλευρές, Gates he opened on both sides,
10 Και έβαλε γερές βίδες στα αριστερά και τα δεξιά. And put strong bolts at the left and the right.
11 Έβαλε τα ύψη (του ουρανού) στην κοιλιά της (Τιαμάτ), He placed the heights (of heaven) in her (Tia-mat’s) belly,
12 Δημιούργησε το Ναννάρ και του εμπιστεύτηκε τη νύχτα. He created Nannar, entrusting to him the night.
13 Τον όρισε ως το πετράδι της νύχτας για να καθορίσει τις μέρες, He appointed him as the jewel of the night to fix the days,
14 Και μήνα με το μήνα χωρίς σταματημό τον ανύψωσε με ένα στέμμα, And month by month without ceasing he elevated him with a crown,
15 (Λέγοντας,) “Λάμψε πάνω από τη γη στην αρχή του μήνα, (Saying,) “Shine over the land at the beginning of the month,
16 Περίλαμπρος με κέρατα για να καθορίζεις έξι ημέρες. Resplendent with horns to fix six days.
17 Την 7η ημέρα το στέμμα σου θα έχει το μισό μέγεθος, On the seventh day the crown will be half size,
18 Την 15η μέρα, στη μέση κάθε μήνα, θα στέκεσαι σε αντίθεση. On the fifteenth day, halfway through each month, stand in opposition.
19 Όταν [θα σε βλέπει] ο Σαμάς στον ορίζοντα, When Šamaš [sees] you on the horizon,
20 Θα μειώνεσαι με τον κατάλληλο τρόπο και θα λάμπεις αντίστροφα. Diminish in the proper stages and shine backwards.
21 Την 29η ημέρα, θα πλησιάζεις την πορεία του Σαμάς, On the 29th day, draw near to the path of Šamaš,
22 . [ . . ] 30η ημέρα θα στέκεσαι σε σύνοδο και θα ανταγωνίζεσαι τον Σαμάς. . [ . . ] the 30th day, stand in conjunction and rival Šamaš.
23 Έχω ( . . . . ] . το σημάδι, να ακολουθείς την πορεία του, I have ( . . . . ] . the sign, follow its track,
24 Πλησίασε . . ( . . . . . ) να αποδίδεις κρίση. Draw near . . ( . . . . . ) give judgment.
25 . [ . . . . ] . Σαμάς, να περιορίζει [το φόνο] και τη βία, . [ . . . . ] . Šamaš, constrain [murder] and violence,
26 . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . εμένα. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . me.
Παρεμβάλλονται 9 κατεστραμμένοι στίχοι
35 Στο τέλος [ . . . At the end [ . . .
36 Ας [υπάρχει] την 29η μέρα [ . . . “ Let there [be] the 29th day [ . . . “
37 Αφού [είχε . . . . ] τις εντολές [ . . . After [he had . . . . ] the decrees [ . . .
38 Την οργάνωση του μπροστά και . [ . . . The organization of front and . [ . . .
39 Έφτιαξε την ημέρα [ . . . He made the day [ . . .
40 Ας είναι το έτος ίσα [ . . . Let the year be equally [ . . .
41 Κατά το νέο έτος [ . . . At the new year [ . . .
42 Το έτος . . . . . [ . . . The year . . . . . [ . . .
43 Ας υπάρχει τακτικά [ . . . Let there be regularly [ . . .
44 Το εκτεινόμενο βέλος [ . . . The projecting bolt [ . . .
45 Αφού είχε [ . . . After he had [ . . .
46 Τους φρουρούς της νύχτας και της μέρας [ . . . The watches of night and day [ . . .
47 Τον αφρό που η Τιαμάτ [ . . . The foam which Tia-mat [ . . .
48 Ο Μάρδουκ έφτιαξε [ . . . Marduk fashioned [ . . .
49 Το συγκέντρωσε και το έφτιαξε σύννεφα. He gathered it together and made it into clouds.
50 Τους άγριους ανέμους, τις βίαιες καταιγίδες, The raging of the winds, violent rainstorms,
51 Την ομίχλη που κοχλάζει—το συγκεντρωμένο σάλιο της— The billowing of mist—the accumulation of her spittle—
52 Τα κράτησε για τον εαυτό του και τα πήρε στο χέρι του. He appointed for himself and took them in his hand.
53 Τοποθέτησε το κεφάλι της στην [κατάλληλη] θέση και έχυσε έξω . . [ . . ] . He put her head in position and poured out . . [ . . ] .
54 Άνοιξε την άβυσσο και τη χόρτασε με νερό. He opened the abyss and it was sated with water.
55 Από τα δυο της μάτια έκανε να τρέξουν ο Ευφράτης και ο Τίγρις, From her two eyes he let the Euphrates and Tigris flow,
56 Βούλωσε τα ρουθούνια της, αλλά άφησε . . He blocked her nostrils, but left . .
57 Σώριασε τα μακρυνά [βουνά] πάνω στα στήθη της, He heaped up the distant [mountains] on her breasts,
58 Έσκαψε πηγάδια για να αναβλύσουν οι πηγές. He bored wells to channel the springs.
59 Έστριψε την ουρά της και την έπλεξε μέσα στο Ντουρμαχού, He twisted her tail and wove it into the Durmaḫu,
60 [ . . . ] . . τον Απσού κάτω από τα πόδια του. [ . . . ] . . the Apsû beneath his feet.
61 [Έστησε όρθιους] τους βουβώνες της—σφήνωσε τον ουρανό ψηλά— [He set up] her crotch—it wedged up the heavens—
62 [(Έτσι) τη μισή] he την τέντωσε και την έκανε γερή [για να γίνει] όπως η γη [(Thus) the half of her] he stretched out and made it firm as the earth.
63 [Αφού] τελείωσε την εργασία του μέσα στην Τιαμάτ, [After] he had finished his work inside Tia-mat,
64 [Άπλωσε] το δίχτυ του και το άφησε από έξω. [He spread] his net and let it right out.
65 Έλεγξε τον ουρανό και τη γη . . [ . ] . He surveyed the heavens and the earth . . [ . ] .
66 [ . . ] τα δεσμά τους . . . . . . . [ . . ] their bonds . . . . . . .
67 Αφού σχεδίασε τους νόμους του και συνέθεσε τα διατάγματά [του], After he had formulated his regulations and composed [his] decrees,
68 Προσάρμοσε σχοινιά για οδηγούς και τα έβαλε στα χέρια του Έα. He attached guide-ropes and put them in Ea’s hands.
69 [Την πινακίδα] των Πεπρωμένων, που ο Κίνγκουείχε πάρει και κουβάλαγε [μαζί του], [The Tablet] of Destinies which Qingu had taken and carried,
70 Την ανέλαβε ως τρόπαιο(;) και την επέδειξε τον Άνου. He took charge of it as a trophy (?) and presented it to Anu.
71 [άρθρο . ] . της μάχης, που είχε δέσει ή είχε βάλει στο κεφάλι του, [The . ] . of battle, which he had tied on or had put on his head,
72 [ . ] . έφερε μπροστά στους πατέρες του. [ . ] . he brought before his fathers.
73 [Έπειτα] τα έντεκα πλάσματα που είχε γεννήσει η Τιαμάτ . . . , [Now] the eleven creatures to which Tia-mat had given birth and . . . ,
74 Έσπασε τα όπλα τους και έδεσε (τα πλάσματα) στις πατούσες του. He broke their weapons and bound them (the creatures) to his feet.
75 Έφτιαξε εικόνες από αυτά και τις τοποθέτησε [στις πύλες] του Απσού, He made images of them and stationed them at the [Gate] of the Apsû,
76 Ως σημάδι που δεν έπρεπε να ξεχαστεί. To be a sign never to be forgotten.
77 [Οι θεοί] το είδαν και εκστασιάστηκαν από τη χαρά, [The gods] saw it and were jubilantly happy,
78 (Ήταν,) ο Λαχμού, η Λαχαμού και όλοι οι πατέρες του. (That is,) Laḫmu, Laḫamu and all his fathers.
79 Ο Ανσάρ τον [αγκάλιασε] και τον αποκάλεσε από πέρα εις πέρα με τον τίτλο του, “Νικηφόρος Βασιλιάς”, Anšar [embraced] him and published abroad his title, “Victorious King,”
80 Ο Άνου, ο Ενλίλ και ο Έα του έδωσαν δώρα. Anu, Enlil and Ea gave him gifts.
81 Η Μητέρα Νταμκίνα, που τον γέννησε, τον χαιρέτισε, Mother Damkina, who bore him, hailed him,
82 Με μια καθαρή, γιορτινή ρόμπα που έκανε το πρόσωπό του να λάμπει. With a clean festal robe she made his face shine.
83 Στον Ουσμού, που κρατούσε το δώρο της για να δώσει τις ειδήσεις, To Usmû, who held her present to give the news,<
84 [Του εμπιστεύτηκε] το βεζυράτο του Απσού και την επιμέλεια των ιερών τόπων. [He entrusted] the vizierate of the Apsû and the care of the holy places.
85 Οι Ιγκίγκι συγκεντρώθηκαν και όλοι υποκλίθηκαν βαθειά μπροστά του, The Igigi assembled and all did obeisance to him,
86 Όλοι οι Ανουννάκι του φιλούσανε τα πόδια. Every one of the Anunnaki was kissing his feet.
87 [Συγκεντρώθηκαν] όλοι για να δείξουν την υποταγή τους, They all [gathered] to show their submission,
88 [ . . . ] . σηκώθηκαν όρθιοι, προσκύνησαν, “Ιδού ο Βασιλιάς!” [ . . . ] . they stood, they bowed down, “Behold the king!”
89 Οι πατέρες του [ . . . ] . και τον κοίταζαν απολαμβάνοντας την ομορφιά του, His fathers [ . . . ] . and took their fill of his beauty,
90 Ο Μπελ άκουσε τα λόγια του, γεμάτος με τη σκόνη της μάχης. Be-l listened to their utterance, being girded with the dust of battle.
91 . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . .
92 Αλείφοντας το σώμα του με . [ . . . ] άρωμα κέδρου. Anointing his body with . [ . . . ] cedar perfume.
93 Ντύθηκε με τον βασιλικό [του] χιτώνα, He clothed himself in [his] lordly robe,
94 Με ένα στέμμα τρόμου ως βασιλική αύρα. With a crown of terror as a royal aura.
95 Πήρε το ρόπαλό του και το κράτησε στο δεξί του χέρι, He took up his club and held it in his right hand,
96 . . . ] . κρατούσε στο αριστερό. . . . ] . he grasped in his left.
97 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
98 . . . ] . τοποθέτησε τα πόδια του. . . ] . he set his feet.
99 Έβαλε πάνω . [ . . . He put upon . [ . . .
100 Το σκήπτρο της ευδαιμονίας και της επιτυχίας [κρέμασε] στο πλευρό του. The sceptre of prosperity and success [he hung] at his side.
101 Αφού [είχε . . . ] την αύρα [ After [he had . . . ] the aura [
102 Διακόσμησε(;) το λάφυρό του, τον Απσού, με ένα τρομερό [ . . ] He adorned(?) his sack, the Apsû, with a fearful [ . . ]
103 Εγκαταστάθηκε ως . [ . . . Was settled like . [ . . .
104 Στην αίθουσα του θρόνου [του] [ . . . In [his] throne room [ . . .
105 Στο σηκό [ . . . In his cella [ . . .
106 Κάθε ένας από τους θεούς [ . . . Every one of the gods [ . . .
107 Ο Λαχμού και η Λαχαμού . [ . . . . . . . ] . Laḫmu and Laḫamu . [ . . . . . . . ] .
108 Άνοιξαν τα στόματά τους και [απευθύνθηκαν] στους θεούς του Ιγκίγκι, Opened their mouths and [addressed] the Igigi gods,
109 “Παλιά ο Μαρδούκ ήταν ο αγαπημένος μας υιός, “Previously Marduk was our beloved son,
110 Τώρα είναι ο βασιλιάς σας, υπακούστε τη διαταγή του!” Now he is your king, heed his command!”
111 Έπειτα, όλοι μίλησαν μαζί, Next, they all spoke up together,
112 “Το όνομά του είναι Λουγκαλντιμμεράνκια, να του έχετε εμπιστοσύνη!” “His name is Lugaldimmerankia, trust in him!”
113 Αφού παρέδωσαν τη βασιλεία στο Μαρδούκ, When they had given kingship to Marduk,
114 Του απηύθυναν μια ευλογία για ευημερία και επιτυχία, They addressed to him a benediction for prosperity and success,
115 “Από εδώ και πέρα είσαι αυτός που θα φροντίζει το ιερό μας, “Henceforth you are the caretaker of our shrine,
116 Ό,τι και αν διατάξεις, εμείς θα το κάνουμε!” Whatever you command, we will do!”
117 Ο Μαρδούκ άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει Marduk opened his mouth to speak
118 Και απευθύνθηκε στους θεούς τους πατέρες του, And addressed the gods his fathers,
119 “Πάνω από τον Άπσου, τη σμαράγδινη(;) κατοικία, “Above the Apsû, the emerald (?) abode,
120 Απέναντι από την Εσάρρα, που έχτισα για σας, Opposite Ešarra, which I built for you,
121 Κάτω από τα ουράνια μέρη, του οποίου το πάτωμα έκανα σταθερό, Beneath the celestial parts, whose floor I made firm,
122 Θα χτίσω ένα σπίτι για να είναι η πολυτελής μου κατοικία. I will build a house to be my luxurious abode.
123 Μαζί με αυτό θα καθορίσω το ιερό του, Within it I will establish its shrine,
124 Θα ιδρύσω το θάλαμό μου και θα εγκαταστήσω τη βασιλεία μου. I will found my chamber and establish my kingship.
125 Όταν επιστρέψετε από τον Απσού για να πάρετε μια απόφαση When you come up from the Apsû to make a decision
126 Αυτό θα είναι το μέρος για να ξεκουράζεστε πριν τη συγκέντρωση. This will be your resting place before the assembly.
127 Όταν κατεβαίνετε από τον ουρανό για να πάρετε μια απόφαση When you descend from heaven to make a decision
128 Αυτό θα είναι το μέρος για να ξεκουράζεστε πριν τη συγκέντρωση. This will be your resting place before the assembly.
129 Θα ονομάσω αυτό το μέρος “Βαβυλώνα”, “Οικίες των Μεγάλων Θεών”, I shall call its name ‘Babylon’, “The Homes of the Great Gods”,
130 Μέσα του θα κάνουμε μία γιορτή: αυτή θα είναι η βραδινή γιορτή. Within it we will hold a festival: that will be the evening festival.
131 [Οι θεοί], οι πατέρες του, [άκουσαν] αυτά τα λόγια του, [The gods], his fathers, [heard] this speech of his,
132 . [ . . . . . . . . . . . . ] . είπαν, . [ . . . . . . . . . . . . ] . they said,
133 “Σχετικά με όλα όσα έφτιαξαν τα χέρια σου, “With regard to all that your hands have made,
134 Ποιος έχει [ . . . ] σου; Who has your [ . . . ]?
135 Σχετικά με τη γη που έφτιξαν τα χέρια σου, With regard to the earth that your hands have made,
136 Ποιος έχει [ . . . λ σου; Who has your [ . . . l?
137 Στη Βαβυλώνα, όπως την ονόμασες, In Babylon, as you have named it,
138 Βάλε το [μέρος όπου θα ξεκουραζόμαστε] για πάντα. Put our [resting place] for ever.
139 . [ . . . . . . . . . ] άσε τους να μας φέρνουν τακτικές προσφορές . [ . . . . . . . . . ] let them our bring regular offerings
140 . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . .
141 Οποιοσδήποτε [ . . . ] την αποστολή μας, που εμείς . [ . . . Whoever [ . . . ] our tasks which we . [ . . .
142 Εκεί μέσα [ . . . . . ] μόχθο του . [ . . . Therein [ . . . . . ] its toil . [ . . .
143 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
144 Χαρήκανε [ . . . . . . . . . . . ] . . [ . . . They rejoiced [ . . . . . . . . . . . ] . . [ . . .
145 Οι θεοί . [ . . . . . . . . . . . . . ] The gods . [ . . . . . . . . . . . . . ]
146 Αυτός που γνωρίζει [ . . . . . . . . . ] . αυτούς He who knows [ . . . . . . . . . ] . them
147 Άνοιξε [το στόμα του δείχνοντάς] τους φως, He opened [his mouth showing] them light,
148 . . [ . . . . . . . . . ] τα λόγια του . [ . ] . . [ . . . . . . . . . ] his speech . [ . ]
149 Έφτιαξε φαρδύ [ . . . . . . . . ] . αυτούς [ . . . He made wide [ . . . . . . . . ] . them [ . . .
150 Και . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . . And . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . .
151 Οι θεοί υποκλίθηκαν, μιλώντας του, The gods bowed down, speaking to him,
152 Απευθύνθηκαν στον Λουγκαλντιμμεράνκια, τον κύριό τους, They addressed Lugaldimmerankia, their lord,
153 “Προηγουμένως, κύριε, [ήσουν ο αγαπημένος μας] υιός, “Formerly, lord, [you were our beloved] son,
154 Τώρα είσαι ο βασιλιάς μας, . . [ . . . ] Now you are our king, . . [ . . . ]
155 Αυτός που . [ . ] . [ . ] μας [προστάτευσε] He who . [ . ] . [ . ] preserved [us]
156 . . [. . . ] την αύτα του ροπάλου και του σκήπτρου. . . [. . . ] the aura of club and sceptre.
157 Ας καταστρώσει σχέδια [ . . . . ] . . [ . . . ] Let him conceive plans [ . . . . ] . . [ . . . ]
158 [ . ] . . [ . . . . . . ότι] εμείς . [ . . .” [ . ] . . [ . . . . . . that] we . [ . . .”

Πηγή

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube