contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6

hqdefault

 ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

Πινακίδα VI

1

Όταν ο Μαρδούκ άκουσε τα λόγια των θεών When Marduk heard the gods’ speech
2 Του ήρθε η επιθυμία να κάνει έξυπνα πράγματα. He conceived a desire to accomplish clever things.
3 Άνοιξε το στόμα του απευθυνόμενος στον Έα, He opened his mouth addressing Ea,
4 Συμβουλεύει αυτό που συλλογιζόταν στην καρδιά του, He counsels that which he had pondered in his heart,
5 “Θα ενώσω αίμα για να φτιάξω κόκκαλο, “I will bring together blood to form bone,
6 Θα δημιουργήσω τον Λουλλού, του οποίου το όνομα θα είναι ‘άνθρωπος’. I will bring into being Lullû, whose name shall be ‘man’.
7 Θα δημιουργήσω τον Λουλλού—τον άνθρωπο I will create Lullû—man
8 Στον οποίο θα αποτεθεί ο κόπος των θεών, ώστε να μπορέσουν να ξεκουραστούν. On whom the toil of the gods will be laid that they may rest.
9 Θα αλλάξω με επιδεξιότητα την οργάνωση των θεών: I will skilfully alter the organization of the gods:
10 Αν και τιμώνται ως μία [ομάδα], θα χωριστούν σε δύο.” Though they are honoured as one, they shall be divided into two.”
11 Ο Έα απάντησε, καθώς του απηύθυνε ένα λόγο, Ea answered, as he addressed a word to him,
12 Λέγοντας τα σχόλιά του για την ανάπαυση των θεών, Expressing his comments on the resting of the gods,
13 “Ας παραδοθεί ένας από τους αδελφούς τους. “Let one brother of theirs be given up.
14 Ας χαθεί ώστε να μπορέσουν να φτιαχτούν οι άνθρωποι. Let him perish that people may be fashioned.
15 Ας συγκεντρωθούν οι μεγάλοι θεοί Let the great gods assemble
16 Και ας παραδοθεί ο ένοχος για να ισχυροποιηθούν.” And let the guilty one be given up that they may be confirmed.”
17 Ο Μαρδούκ συγκέντρωσε τους μεγάλους θεούς, Marduk assembled the great gods,
18 Δίνοντας την εντολή με ευγένεια, Using gracious direction as he gave his order,
19 Καθώς μιλούσε, οι θεοί τον παρακολουθούσανε με προσοχή: As he spoke the gods heeded him:
20 Ο βασιλιάς απηύθυνε ένα λόγο στους Ανουννάκι, The king addressed a word to the Anunnaki,
21 “Ο προηγούμενος όρκος σας ήταν πράγματι ειλικρινής, “Your former oath was true indeed,
22 (Και τώρα) πείτε μου την πάσα αλήθεια: (Now also) tell me the solemn truth:
23 Ποιος είναι αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο, Who is the one who instigated warfare,
24 Ποιος έκανε την Τιαμάτ να επαναστατήσει και να ξεκινήσει τη μάχη; Who made Tia-mat rebel, and set battle in motion?
25 Αυτός που προκάλεσε τον πόλεμο ας παραδοθεί Let him who instigated warfare be given up
26 Για να αποδώσω τιμωρία· αλλά εσείς κάθεστε και ξεκουράζεστε. That I may lay his punishment on him; but you sit and rest.
27 Οι Ιγκίγκι, οι μεγάλοι θεοί, του απάντησαν, The Igigi, the great gods, answered him,
28 Συγκεκριμένα ο Λουγκαλντιμμεράνκια, ο σύμβουλος των θεών, ο κύριος, That is, Lugaldimmerankia, the counsellor of the gods, the lord,
29 “Ο Κίνγκου είναι αυτός που προκάλεσε τον πόλεμο, “Qingu is the one who instigated warfare,
30 Που έκανε την Τιαμάτ να επαναστατήσει και να ξεκινήσει μάχη.” Who made Tia-mat rebel and set battle in motion.”
31 Τον έδεσαν, κρατώντας τον ενώπιον του Έα, They bound him, holding him before Ea,
32 Εφάρμοσαν την ποινή και έκοψαν τα αγγεία του. They inflicted the penalty on him and severed his blood-vessels.
33 Από το αίμα του αυτός (ο Έα) δημιούργησε την ανθρωπότητα, From his blood he (Ea) created mankind,
34 Στους οποίους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς και ελευθέρωσε τους θεούς [από την υποχρέωση]. On whom he imposed the service of the gods, and set the gods free.
35 Αφού ο σοφός Έα έπλασε την ανθρωπότητα After the wise Ea had created mankind
36 Και τους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς— And had imposed the service of the gods upon them—
37 Το έργο είναι ακατανόητο That task is beyond comprehension
38 Γιατί ο Νούντιμμουντ πραγματοποίησε τη δημιουργία με την επιδεξιότητα του Μαρδούκ— For Nudimmud performed the creation with the skill of Marduk—
39 Ο βασιλιάς Μαρδούκ χώρισε τους θεούς, King Marduk divided the gods,
40 Όλους τους Ανουννάκι σε ομάδες επάνω και κάτω. All the Anunnaki into upper and lower groups.
41 Όρισε 300 στους ουρανούς για να διαφυλάσσουν τις προσταγές του Άνου He assigned 300 in the heavens to guard the decrees of Anu
42 Και τους όρισε ως φύλακες. And appointed them as a guard.
43 Έπειτα οργάνωσε τον κάτω κόσμο. Next he arranged the organization of the netherworld.
44 Στον ουρανό και τον κάτω κόσμο τοποθέτησε 600 θεούς. In heaven and netherworld he stationed 600 gods.
45 Αφού έβγαλε όλα τα διατάγματά του, After he had arranged all the decrees,
46 Και μοίρασε αμοιβές στους Ανουννάκι του ουρανού και του κάτω κόσμου, And had distributed incomes among the Anunnaki of heaven and netherworld,
47 Οι Ανουννάκι άνοιξαν το στόμα τους The Anunnaki opened their mouths
48 Και απευθύνθηκαν στον κύριό τους, Μαρδούκ, And addressed their lord Marduk,
49 “Τώρα, Κύριε, αφού εξασφάλισες την ελευθερία μας “Now, lord, seeing you have established our freedom
50 Τι χάρη μπορούμε να κάνουμε εμείς για εσένα; What favour can we do for you?
51 Επίτρεψέ μας να κάνουμε ένα μεγαλοπρεπές ιερό: Let us make a shrine of great renown:
52 Ο θάλαμός σου θα είναι ο τόπος της ανάπαυσής μας, εκεί που θα μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Your chamber will be our resting place wherein we may repose.
53 Επίτρεψέ μας να υψώσουμε ένα ιερό για να φιλοξενήσει ένα βάθρο Let us erect a shrine to house a pedestal
54 Όπου θα μπορούμε να αναπαυόμαστε όταν τελειώνουμε (την εργασία μας).” Wherein we may repose when we finish (the work).”
55 Όταν ο Μαρδούκ τα άκουσε αυτά, When Marduk heard this,
56 Έλαμψε όπως το φως της μέρας, He beamed as brightly as the light of day,
57 “Χτίστε τη Βαβυλώνα, το έργο που ζητάτε. “Build Babylon, the task you have sought.
58 Ας πλαστούνε τούβλα και χτίστε το ιερό!” Let bricks for it be moulded, and raise the shrine!”
59 Οι Ανουννάκι πήραν την αξίνα. The Anunnaki wielded the pick.
60 Επί ένα έτος έφτιαχναν τα απαραίτητα τούβλα. For one year they made the needed bricks
61 Όταν μπήκε το δεύτερο έτος, When the second year arrived,
62 Σήκωσαν την κορφή του Έσαγκιλ, ένα αντίγραφο του Απσού. They raised the peak of Esagil, a replica of the Apsû.
63 Κατασκεύασαν το ψηλό καμπαναριό του Απσού They built the lofty temple tower of the Apsû
64 Και για τον Άνου, τον Ενλίλ και το Έα, όρισαν (το) . . του ως κατοικία. And for Anu, Enlil, and Ea they established its . . as a dwelling.
65 Κάθησε περίλαμπρος μπροστά τους, He sat in splendour before them,
66 Επιθεωρώντας τα κέρατά του, τα οποία ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη βάση της Εσάρρα. Suveying its horns, which were level with the base of Ešarra.
67 Αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους στο Έσαγκιλ After they had completed the work on Esagil
68 Όλοι οι Ανουννάκι κατασκεύασαν τα ιερά τους. All the Anunnaki constructed their own shrines.
69 {300 Ιγκίγκι του ουρανού και 600 από τον Απσού, όλοι τους είχαν συγκεντρωθεί.} {300 Igigi of heaven and 600 of the Apsû, all of them, had assembled.}
70 Ο Μπελ κάθισε τους θεούς, τους πατέρες του, στο δείπνο Be-l seated the gods, his fathers, at the banquet
71 Στο υψηλό ιερό του που έχτισαν γι’αυτόν ως κατοικία του, In the lofty shrine which they had built for his dwelling,
72 (Λέγοντας,) “Αυτή είναι η Βαβυλώνα, η σταθερή σας κατοικία, (Saying,) “This is Babylon, your fixed dwelling,
73 Χαρείτε εδώ! Καθίστε με χαρά! Take your pleasure here! Sit down in joy!
74 Οι μεγάλοι θεοί καθίσανε, The great gods sat down,
75 Τοποθετήκανε [στο τραπέζι] ποτήρια μπύρας και κάθισαν για το δείπνο Beer-mugs were set out and they sat at the banquet.
76 Αφου ευχαριστήθηκαν εκεί μέσα After they had enjoyed themselves inside
77 Κάνανε μια τελετή στον επιβλητικό Έσαγκιλ. They held a service in awesome Esagil.
78 Οι κανονισμοί και όλοι οι κανόνες καθορίστηκαν: The regulations and all the rules were confirmed:
79 Όλοι οι θεοί μοιράσανε τις αρμοδιότητες στον ουρανό και τον κάτω κόσμο. All the gods divided the stations of heaven and netherworld.
80 Το κολέγιο των Πενήντα μεγάλων θεών έλαβαν τις θέσεις τους, The college of the Fifty great gods took their seats,
81 Στους Επτά θεούς των πεπρωμένων τους ανατέθηκε να λαμβάνουν αποφάσεις. The Seven gods of destinies were appointed to give decisions.
82 Ο Μπελ πήρε το όπλο του, το τόξο, και το άφησε μπροστά τους: Be-l received his weapon, the bow, and laid it before them:
83 Οι θεϊκοί πατέρες του είδαν το δίχτυ που είχε φτιάξει. His divine fathers saw the net which he had made.
84 Οι πατέρες του είδαν πόσο περίτεχνα φτιαγμένο ήταν το τόξο His fathers saw how skilfully wrought was the structure of the bow
85 Καθώς επαινούσανε αυτά που είχε φτιάξει. As they praised what he had made.
86 Ο Άνου το σήκωσε ψηλά στη θεϊκή συγκέντρωση, Anu lifted it up in the divine assembly,
87 Φίλησε το τόξο, λέγοντας, “Είναι η κόρη μου!” He kissed the bow, saying, “It is my daughter!”
88 Έτσι είπε τα ονόματα του τόξου: Thus he called the names of the bow:
89 “Μακρύ Ραβδί” ήταν το πρώτο· το δεύτερο ήταν “Είθε να χτυπήσει το στόχο”. “Long Stick” was the first; the second was, “May it hit the mark.”
90 Με το τρίτο όνομα, “Τόξο του Άστρου” το έκανε να λάμψει στον ουρανό, With the third name, “Bow Star”, he made it to shine in the sky,
91 Το τοποθέτησε στην ουράνια θέση του μαζί με τα θεϊκά αδέρφια του. He fixed its heavenly position along with its divine brothers.
92 Αφού ο Άνου καθόρισε το πεπρωμένο του τόξου, After Anu had decreed the destiny of the bow,
93 Έστησε έναν βασιλικό θρόνο, υψηλό ακόμα και για θεό, He set down a royal throne, a lofty one even for a god,
94 Ο Άνου τον τοποθέτησε εκεί στη σύναξη των θεών. Anu set it there in the assembly of the gods.
95 Οι μεγάλοι θεοί συγκεντρώθηκαν, The great gods assembled,
96 Εξύψωσαν το πεπρωμένο του Μαρδούκ και προσκύνησαν βαθιά. They exalted the destiny of Marduk and did obeisance.
97 Ρίξανε μια κατάρα πάνω τους They invoked a curse on themselves
98 Και ορκίστηκαν με νέο και λάδι και βάλανε τα χέρια στο λαιμό τους. And took an oath with water and oil, and put their hands to their throats.
99 Του έδωσαν το δικαίωμα να βασιλεύει στους θεούς They granted him the right to exercise kingship over the gods,
100 Τον εγκατέστησαν ως άρχοντα των θεών του ουρανού και του κάτω κόσμου. They confirmed him as lord of the gods of heaven and netherworld.
101 Ο Ανσάρ του έδωσε το δοξασμένο του όνομα, Ασαλλούχι Anšar gave him his exalted name, Asalluḫi
102 “Με την αναφορά του ονόματος, ας δείξουμε την υποταγή μας! “At the mention of his name, let us show submission!
103 Όταν μιλάει, οι θεοί ας τον υπακούν, When he speaks, let the gods heed him,
104 Ας είναι η εντολή του ανώτερη στις πάνω και τις κάτω περιοχές. Let his command be superior in upper and lower regions.
105 Ο υιός μας, ο εκδικητής μας, ας δοξάζεται, May the son, our avenger, be exalted,
106 Ας είναι η βασιλεία του ανώτερη και ο ίδιος χωρίς αντίπαλο. Let his lordship be superior and himself without rival.
107 Ας ποιμαίνει τους μαυροκέφαλους, τα πλάσματά του, Let him shepherd the black-heads, his creatures,
108 Ας μιλάνε για το χαρακτήρα του στο μέλλον χωρίς να ξεχνάνε. Let them tell of his character to future days without forgetting.
109 Ας φέρει πλουσιοπάροχες προσφορές τροφής για τους πατέρες του, Let him establish lavish food offerings for his fathers,
110 Ας προσφέρει για τη διατήρησή τους και ας είναι ο επιστάτης των ιερών τους, Let him provide for their maintenance and be caretaker of their sanctuaries,
111 Ας καίει λιβάνι για να χαροποιεί τα ιερά τους. Let him burn incense to rejoice their sanctums.
112 Ας κάνει στη γη τα ίδια που κάνει και στον ουρανό: Let him do on earth the same as he has done in heaven:
113 Ας ορίσει τους μαυροκέφαλους να τον λατρεύουν. Let him appoint the black-heads to worship him.
114 Οι υποτελείς άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν και να επικαλούνται τους θεούς τους, The subject humans should take note and call on their gods,
115 Αφού αυτός τους διατάσσει, θα πρέπει να υπακούν τις θεές τους, Since he commands they should heed their goddesses,
116 Ας φέρνουν προσφορές τροφής [για](;) τους θεούς και τις θεές τους, Let food offerings be brought [for] (?) their gods and goddesses,
117 Ας μην ξεχαστούν αυτοί(;), ας θυμούνται τους θεούς τους, May they (?) not be forgotten, may they remember their gods,
118 Ας . . . τους . . , ας […] αυτοί . . τα ιερά τους. May they . . . their . . , may they . . their shrines.
119 Αν οι μαυροκέφαλοι λατρεύουν κάποιον, κάποιον άλλο θεό, Though the black-heads worship some one, some another god,
120 Είναι και θεός του καθενός από εμάς! He is the god of each and every one of us!
121 Εμπρός, ας πούμε τα πενήντα ονόματα Come, let us call the fifty names<
122 Αυτού που ο χαρακτήρας του είναι λαμπρός, που τα επιτεύγματά του είναι το ίδιο [λαμπρά]. Of him whose character is resplendent, whose achievement is the same.
Ακολουθούν τα 50 ονόματα του Marduk,
σημειωμένα με αριθμούς εντός παρενθέσεως
123 (1) ΜΑΡΔΟΥΚ (1) MARDUK
Όπως ονομάστηκε από τον πατέρα του τον Ανουκατά τη γέννησή του, As he was named by his father Anu from his birth,
124 Που προμηθεύει λιβάδια για βοσκή και νερό [για πότισμα ζώων] και κάνει τους στάβλους να προκόβουν. Who supplies pasturage and watering, making the stables flourish.
125 Που έδεσε τους υπερήφανους με το όπλο του, την Πλημμύρα της Καταιγίδας, Who bound the boastful with his weapon, the storm flood,
126 Και έσωσε τους θεούς, τους πατέρες του, από τον κίνδυνο. And saved the gods, his fathers, from distress.
127 Είναι ο υιός, ο θεός του ήλιου των θεών, είναι εκτυφλωτικός, He is the son, the sun-god of the gods, he is dazzling,
128 Ας περπατούν πάντα στο λαμπερό του φως. Let them ever walk in his bright light.
129 Πάνω στους ανθρώπους που δημιούργησε, τα ζωντανά όντα, On the peoples that he created, the living beings,
130 Τους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς και εκείνοι ξεκουράστηκαν. He imposed the service of the gods and they took rest.
131 Δημιουργία και καταστροφή, συγχώρεση και επιβολή της τιμωρίας Creation and annihilation, forgiveness and exacting the penalty
132 Γίνονται με την προσταγή του, ας έχουν λοιπόν τα μάτια τους προσκολλημένα επάνω του. Occur at his command, so let them fix their eyes on him.
133 (2) Μαρρούκα: είναι ο θεός που τους δημιούργησε (2) Marukka: he is the god who created them
134 Που ηρέμησε τους Ανουννάκι, που ξεκούρασε τους Ιγκίγκι. Who put the Anunnaki at ease, the Igigi at rest.
135 (3) Μαρουτούκκου: Είναι το στήριγμα της γης, της πόλης και των λαών τους, (3) Marutukku: he is the support of land, city, and its peoples,
136 Από τώρα και στο εξής ας τον υπακούουν όλοι οι λαοί. Henceforth let the peoples ever heed him.
137 (4) Μερσακούσου: Άγριος κι όμως με στόχο, οργισμένος κι όμως υποχωρητικός, (4) Meršakušu: fierce yet deliberating, angry yet relenting,
138 Ο νους του είναι μεγάλος, η καρδιά του τους αγκαλιάζει όλους. His mind is wide, his heart is all-embracing.
139 (5) Λουγκαλντιμμεράνκια είναι το όνομα με το οποίο όλοι τον αποκαλούμε Lugaldimmerankia is the name by which we all called him,
140 Του οποίου την εξουσία υψώσαμε πάνω από εκείνη των θεών των πατέρων του. Whose command we have exalted above that of the gods his fathers.
141 Είναι ο κύριος όλων των θεών του ουρανού και του κάτω κόσμου, He is the lord of all the gods of heaven and netherworld,
142 Ο βασιλιάς του οποίου οι προσταγές κάνουν τους πάνω και τους κάτω θεούς να τρέμουν. The king at whose injunctions the gods in upper and lower regions shudder.
143 (6) Ναριλουγκαλντιμμεράνκια είναι το όνομα που του δώσαμε, ο δάσκαλος-προστάτης κάθε θεού, (6) Narilugaldimmerankia is the name we gave him, the mentor of every god,
144 Που όρισε τις κατοικίες μας στον ουρανό και τον κάτω κόσμο σε χαλεπούς καιρούς, Who established our dwellings in heaven and netherworld in time of trouble,
145 Που διαμοίρασε τα ουράνια αξιώματα μεταξύ των Ιγκίγκι και των Ανουννάκι, Who distributed the heavenly stations between Igigi and Anunnaki,
146 Ας τρέμουν οι θεοί στο όνομά του και ας σείονται στις θέσεις του. Let the gods tremble at his name and quake on their seats.
147 (7) Ασαλούχι είναι το όνομα με το οποίο τον αποκάλεσε ο πατέρας του, (7) Asalluḫi is the name by which his father Anu called him,
148 Είναι το φως των θεών, ένας πανίσχυρος ήρωας, He is the light of the gods, a mighty hero,
149 Ο οποίος, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένας προστάτης άγγελο για θεούς και γη, Who, as his name says, is a protecting angel for god and land,
150 Που με τρομερή μάχη έσωσε τοις οικίες μας σε χαλεπό καιρό Who by a terrible combat saved our dwelling in time of trouble.
151 (8) Ασαλούχι-Ναμτίλλα ήταν το δεύτερο όνομα με το οποίο τον αποκάλεσαν, ο θεός που δίνει ζωή, (8) Asalluḫi-Namtilla they called him secondly, the life-giving god,
152 Που, όπως λέει και (το όνομά) του, αποκατέστησε όλους τους κατεστραμμένους θεούς, Who, in accordance with the form (of) his (name), restored all the ruined gods,
153 Ο κύριος, που έδωσε ζωή τους νεκρούς θεούς με το αγνό του ξόρκι, The lord, who brought to life the dead gods by his pure incantation,
154 Ας τον επαινέσουμε ως τον καταστροφέα των κακών εχθρών. Let us praise him as the destroyer of the crooked enemies.
155 (9) Ασαλούχι-Ναμρού, όπως ήταν το τρίτο του όνομα, (9) Asalluḫi-Namru, as his name is called thirdly,
156 Ο αγνός θεός που καθαρίζει το χαρακτήρα μας.” The pure god, who cleanses our character.”
157 Ο Ανσάρ, ο Λαχμού και η Λαχαμού (ο καθένας) τον αποκάλεσαν με τρία από τα ονόματά του Anšar, Laḫmu, and Laḫamu (each) called him by three of his names,
158 Έπειτα απευθύνθηκαν στους θεούς, τους υιούς τους, Then they addressed the gods, their sons,
159 “Ο καθένας μας τον αποκάλεσε με τρία από τα ονόματά του, “We have each called him by three of his names,
160 Τώρα πείτε τα ονόματά του, όπως κι εμείς.” Now you call his names, like us.”
161 Οι θεοί χάρηκαν καθώς άκουσαν τα λόγια τους, The gods rejoiced as they heard their speech,
162 Στο Ουπσουκκινάκι έκαναν συμβούλιο, In Upšuukkinaki they held a conference,
163 “Του πολεμιστή υιού, του εκδικητή μας, “Of the warrior son, our avenger,
164 Του ευεργέτη, ας εξαίρουμε το όνομά του.” Of the provisioner, let us extol the name.”
165 Κάθισαν στη συγκέντρωση, καλώντας τα πεπρωμένα, They sat down in their assembly, summoning the destinies,
166 Και με όλες τις αρμόζουσες τελετές είπαν το όνομά του: And with all due rites they called his name:

Πηγή

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube